پنج سال زندان تنها بە جرم اموزش زبان مادری بە کودکان.

0
3175

بر اساس گزارشات رسیدە بە وب سایت “ڕۆژی کورد” ، زهرا محمدی مدرس زبان کوردی بە جرم تدریس زبان مادری بە کودکان کورد ، بە پنج سال زندان تعزیری محکوم و جهت سپری کردن دوران محکومیت منج سالە خود احضار گردیدەاست. این در حالی است هیچ گونە مدرکی دال بر مجرم بودن فعالیت ایشان از سوی دادگاە تجدیدنظر ارائە نگردیدەاست.

زهرا محمدی مدرس زبان کوردی اهل شهرستان سنندج و عضو انجمن زبان کوردی”نۆژین” در تاریخ ٢ خرداد ١٣٩٨ بدون هیچ گونە حکم قضایی در منزل خویش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات سنندج بازداشت و پس از ٦ ماە با وثیقە ٧٠٠ ملیون تومان تا زمان دادگاهی بصورت موقت ازاد شد.

در جغرافیای سیاسی موسوم بە “ایران” تدریس بە زبان مادری بر اساس قوانین دولت ایران جرم تلقی نمیگردد اما در عمل با هرگونە فعالیت اموزش بە زبان مادری از سوی فعالین مدنی ، بە شدت برخورد و از طریق پروندەسازی مختلف انان را بە حبس و زندان محکوم میکند.

نظرات