پازل کیلەشین و "اخراجی ها"

0
661
سیاوش محمدی
سیاوش محمدی

تنها یک سال پیش و در روز ٣ خرداد ١٣٩۴ اخباری مبنی بر بە شهادت رسیدن یکی از پیشمرگهای حزب دمکرات کردستان ایران توسط گریلاهای پ.ک.ک در کوهستانهای قندیل موجی از اعتراضات گستردە جامعە شرق کردستان را بە دنبال داشت، تحلیل و واکاوی جریان فوق توسط ماشین تبلیغاتی و “روزنامەنگاران مستقل” یا همان اخراجی های خورهەلات آویختە بە جریان مهاجم در طول یک سال گذشتە نیز نتوانستە از وقیح بودن این گستاخی تاریخی حزب مطبوعشان چیزی بکاهد.

“کێلەشین” مکانی کە بعدها و در روندی یک سالە همچون پازلی سیاسی بە رمزی از برخواستی نوین و فازی جدید از مبارزات حق طلبانە کردستان شرقی مبدل شدە است، شاید در روزهای نخست، جریانات همسو با سیاستهای منطقەای جمهوری اسلامی ایران این چرخش حزب دمکرات کردستان ایران را در عرصە نظامی و سیاسی آنچنان کە بود- بە دلیل هر آنچە کە می توان بە عنوان سکوت و عدم تشریح این پلان بە دلائل امنیتی از سوی حزب دمکرات دانست – خلاف واقع جلوە دادند و تا “دستنشاندگی” حدکا و تحریک این حزب توسط دولتهای منطقە منجملە ترکیە، جهت مخدوش نمودن افکار عمومی “باکوور” در راستای صدمە بە آراء “حزب دمکراتیک خلقها” در انتخابات پارلمانی ترکیە، پیش بردند.

اتهامات واردە بە حزب دمکرات از سوی پ.ک.ک و اراجی وابستە بە این جریان در فضای رسانەای تنها چند صباحی پس از اتمام انتخابات پارلمانی ترکیە و موفقیت “حزب دمکراتیک خلقها”، فروکش نمودە و من بعد این خود پ.ک.ک و سیاست دستنشاندگی این جریان بود کە با تحریک دولتهای منطقەای منجملە ایران و روسیە، از کشتن دو پلیس و بە راه انداختند جنگهای خیابانی تا انفجارهای اخیر در مراکز شهری، علاوە بر عکس نمودن نتایج انتخاباتی پارلمان ترکیە بە نفع “حزب عدالت و توسعە” و شخص “اردوغان”، آخرین امیدهای پیش برد مسئلە کرد در باکوور، از راه فعالیتهای پارلمانی و جریانات داخلی را نیز بە یاری شرکای خود در دستگاههای اطلاعاتی و تندرو نظامی ترکیە، از بین برد.

پازل “کێلەشین”

اما در “کیلەشین” چە اتفاقی رخ داد؟

شاید بتوان فاز نوین مبارزات حزب دمکرات کردستان ایران را کە در هنگامە نخست، در “کیلەشین” جامە عمل پوشید بە کنگرە پانزدهم این حزب بە تاریخ ٨/٧/١٣٩١ بازگرداند، نکتە اساسی و قابل تامل کنگرە پانزدهم حزب دمکرات-کە اینجانب خود نیز در آن کنگرە مشارکت داشتم- مواظف نمودن رهبری حزب جهت تغییر ساختار و بازخوانی مشکلات اساسی این حزب در سالهای گذشتە بود کە منجملە می توان چکیدەای از سە نکتە اساسی کە بعدها نیز در برنامە کاری کومیتە مرکزی و دفتر سیاسی این حزب قرار گرفت را مورد بررسی قرار داد:

١-حل و فصل و چارەجوئی انشعابات درون حزبی و مسئلە اتحاد مجدد با “حدک”

٢-مسئلە “ساختار” حزب

٣-مطالعات راهکارهای نوین اعزام نیرو و پیشمرگ بە داخل خاک “خورهەلات” و از سر گیری فاز جدید مبارزات.

پس از شروع بە کار رهبری جدید منتخب کنگرە پانزدهم حدکا، اگر نگاهی گذرا بە بیانیەهای کمیتە مرکزی و نتایج پلنومهای این حزب داشتە باشیم، مشخصا قدم بە قدم راهکارهای کنگرە پانزدهم مورد بررسی کمیتە مرکزی جدید قرار گرفتە و در همین راستا نیز اقداماتی برداشتە شدە است بە عنوان مثال تنها چند ماه پس از کنگرە پانزدهم روابط میان دو حزب “حدکا” و “حدک(جریان انشعابی)” بە هدف اتحاد مجدد از سر گرفتە شد(پلنوم پنجم) و بخشی از نتایج و راهکارهای پیشنهادی در پلنمومهای ششم و هفتم(٢۴/١١/١٣٩٢) در بیانیەهای منتشر شدە نیز بە نظر عموم گذاشتە شدە، در مورد مسئلە ساختار حزبی نیز پس از مطالعە چندین طرح جدید برای تغییر در ساختار حزب نیز در پلنومهای مختلف سرانجام در پلنوم نهم بە تاریخ (٢/١١/١٣٩٣) بخشی از طرح موافقت و بخش دیگر آن نیز بە پلنومهای بعدی موکول می شود.

اما مهمترین و پرچالشترین بخش طرحها و برنامەهای پیشنهادی در خصوص اعزام پیشمرگ و از سر گیری فاز جدید مبارزات و سازماندهی های جدید در داخل “خورهلات” بود کە از همان پلنومهای اولیە شروع و سرانجام در پلنوم هشتم حزب (٢٩/٧/١٣٩٣) پس از ارائە طرحهای مختلف بخشی از طرحها مورد بررسی و در پلنوم نهم بە علت پیوستگی این طرح و طرح ساختاری حزب بخشی از هردوی طرحها در ۵ اسفند ١٣٩٣ بە مرحلە اجرائی در آمدند نهایتا در پلنوم یازدهم کلیت طرح مورد تائید قرار می گیرد.

پس از پلنوم نهم کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران و در ماه فرودین ١٣٩۴ بخشی از نیروهای پیشمرگ بە مناطق مختلف مرزی در نقاط کوهستانی اعزام شدند، تمامی مناطقی کە در طول مرز شرق و جنوب کردستان نیروهای پیشمرگ بدانجا اعزام شدە بودند در روزهای نخست خالی از هرگونە نیروی نظامی دیگری بودند، حتی منطقە کیلەشین نیز کە بعدها مورد مناقشە پ.ک.ک و حزب دمکرات قرار گرفت در روزهای نخست خالی از هرگونە گریلا یا نیروهای وابستە بە پ.ک.ک بود تا بدانجا کە پس از حدود یک ماه استقرار و احداث پایگاه نظامی در منطقە توسط پیشمرگهای اعزامی حزب دمکرات هیچگونە خبری از نیروهای گریلا وجود نداشت، پس از آن و در جریان بازتاب و انعکاس گستردە حضور دوبارە نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات در منطقە کێلەشین، از سویی ایران و از سوی دیگر پ.ک.ک بە خود آمدە و متوجە حضور گروههایی از پیشمرگ درمناطق مرزی خود شدند.

در اوایل خرداد سال ١٣٩۴ کم کم نیروهای ایرانی و گریلاهای پ.ک.ک شروع بە تحرکاتی نمودند کە در نتیجە این تحرکات گروهی ١۵ نفرە از پیشمرگهای یکی از تیمهای اعزامی بە منطقە در مکانی کە تا آن تاریخ خالی از وجود هرگونە نیرویی وابستە بە پ.ک.ک بود، بە محاصرە نیروهای گریلا از یک سو و نیروهای سپاه پاسداران از سوی دیگر قرار گرفتند، نکتە قابل تامل آنجاست کە این تیم از پیشمرگهای دمکرات در تمام طول اقامت خود در همان منطقە با هیچ یک از نیروهای وابستە بە پ.ک.ک روبەرو نشدە بودند و تنها در روزهای اولیە خرداد و پس از گسیل نیرو از سوی پ.ک.ک بە منطقە رویارویی هایی صورت گرفت!

پس از چند روز محاصرە یکی از تیمهای اعزامی پیشمرگ بە کیلەشین توسط گریلاهای پ.ک.ک و شکست تمامی اقدامات دیپلوماتیک حزب دمکرات کردستان ایران (بیانیە دفتر سیاسی حدکا بە تاریخ ٣/٣/١٣٩۴)جهت جلوگیری از هرگونە تنشی نظامی، سرانجام ساعت ٨:٣٠ دقیقە روز سوم خرداد ١٣٩۴ نیروهای پ.ک.ک بر روی نیروهای پیشمرگ آتش گشودە و درگیری آغاز شد، این درگیری کە تا حدود ساعت ١١ ظهر ادامە پیدا کرد، منجر بە شهادت رسیدن قادر کریمی و مجروحیت دو پیشمرگ دیگر حزب دمکرات گردید، هرچند کە بر اساس گزارش تیم اعزامی بر طرف مخاسمە نیز در این درگیریها صدمات مهلکی وارد شدە بود کە بعدها این گزارشات توسط نیروهای گریلایی کە صفوف پ.ک.ک را ترک کردە و بە نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات پیوستند، مورد تائید قرار گرفت.

تنها پس از ساعاتی از بازتاب این درگیری ها موجی از نیروهای پیشمرگ مستقر در پایگاهای مرزی دیگر، خود را بە محل درگیری رساندە و توازن قوا بر خلاف انتظار پ.ک.ک کاملا تغییر نمود، تا بدانجا کە از مواضع پیشین خود نیز عقب نشینی نمود.

اما پ.ک.ک کە خود را در میدان جنگ و نزد افکار عمومی کردستان بازندە دیدە بود، ماشین تبلیغاتی و دستگاه گوبلزی خود را بە کار گرفت و موجی از تبلیغات سوء بر علیە حزب دمکرات کردستان ایران و بازگشت این حزب بە مناطق استراتژیک قندیل را شروع نمود کە تمامی این تبلیغات سوء را می توان در دو محور زیر دستە بندی نمود:

-بازگشت حزب دمکرات کردستان ایران بە تحریک ترکیە و پارتی همزمان با انتخابات پارلمانی ترکیە و بە منظور کاهش آراء “حزب دمکراتیک خلقها” می باشد.

-بازگشت حزب دمکرات کردستان ایران بە مناطق مرزی جهت دریافت “گمرک” و رفع مشکلات مادی خود می باشد.

تمامی تحلیل ها و تبلیغات دستگاه گوبلزی پ.ک.ک و “مزدوران مبارز” وابستە بە این جریان در ماه های نخست این حرکت، حول دو محور فوق بود و تمرکز تمامی این تحلیلات بر وابستگی حزب دمکرات بە “ترکیە ” و” پارتی” جهت لطمە وارد نمودن بە آراء “حزب دمکراتیک خلقها” و مقطعی بودن این حرکت حزب دمکرات و ماندگار نبودن نیروهای پیشمرگ در مناطق فوق بود.

“مزدوران مبارز” نیز در طول این یک سال گذشتە هرآنچە در توان داشتند را بە پای قمار سیاسی و زیادەخواهی های پ.ک.ک ریختند و در بخش وسیعی از سایتها و رسانەهای چندزبانە و بە خصوص فارسی زبان کوشیدند تا دلایل پوشالی فوق را بر افکار عمومی کردستان القاء نمایند.

امروز پس از یک سال از نخستین گامهای “فاز جدید مبارزات حزب دمکرات کردستان ایران” و تکمیل گام بە گام پازل “کیلەشین”، علاوە بر دستگاه حاکم در آنسوی مرز همپیمانان همسوی منطقەایش نیز، تازە بە خود آمدە و جدیت موضوع فوق را با یک سال تاخیر دانستە و درک نمودەاند، یک سالی کە نە آنها و نە هیچ قدرت دیگری توان جبران این “اختلاف زمانی” را بە آنها نخواهد داد، “اختلاف زمانی” ای کە اکنون “ابتکار عمل” را در دست حزب دمکرات کردستان قرار دادە است.

بزرگترین و دردآورترین بخش از جریان “کێلەشین” پس از یکسال از این ننگ تاریخی بر پیشانی گروه متخاصم و مهاجم، استمرار و سعی بر توجیه نمودن این خیانت تاریخی -از سوی “مزدوران مبارز” شرقی این جریان- می باشد، در حالی کە خود جریان مادر متوجە اشتباه محاسباتی خود شدە و گامهایی را نیز جهت کاهش تنشها برداشتە است، اما در این میان این گروه از “اخراجی ها”ی خورهەلات هستند کە بار دیگر در سایتهای “سایە” و فضای مجازی، قلم خود را نە برعلیە بلکە هم سو با نظام و همپیمانان همسوی منطقەایش می چرخانند، کسانی کە اگر نگاهی گذرا بر نوشتەهای چند سال گذشتەشان داشتە باشیم گویی در وسعت جغرافیایی این کرە خاکی مکانی بە نام “خورهەلات” یا ایران موجودیت و موضوعیتی در ذهن آنها نداشتە و ندارد، مگر آنجا کە جریاناتی بخواهند دینامیک و نیرو محرکە “برخاست” خواستەهای این بخش از کردستان شدە و خدایی ناکردە این مهم موجبات بە حاشیە راندن تمامی آبهای کوبیدە شدە در هاون “پارچەهای دیگرشان” درفضای رسانەای و عمومی ایران و شرق کوردستان شود!

سیاوش محمدی

نظرات

پاسخی بگذارید