هاشمی رفسنجانی از دیدگاە یک روزنامەنگار کورد

0
1016

10917732_410930059072644_632541599_n

نگارندە:آگری اسماعیل نژاد

علی اکبر هاشـمی بهرمانی مشهور بە علی اکبر هاشمی رفسنجانی متولد ١٣١٣ روستای بهرمان در استان کرمان پدر او از افرادی بود کە خواندن و نوشتن را در حوزە علمیە یادگرفتە بود و همین مسئلە باعث آن شد کە پسرش را هم بە حوزە علمیە قم بفرستد.

 هاشمی از شاگردان حسینعلی منتظری، محمد کاظم شریعتمداری ، روح اللە خمینی و بروجردی بود. او از نزدیکترین افراد بە خمینی بود. همچنین هاشمی قبل از انقلاب، یکی از مسئولین جمع‌آوری صدقە و ذکات مقلدین خمینی در ایران بود. همین مسئلە باعث نزدیکی هاشمی بە خانوادە خمینی و خصوصا شخص احمد خمینی شد و از افراد قابل اعتماد روح اللە خمینی و احمد خمینی پسرش بود. ارتباطی کە بعدها نە تنها بر رویە رویدادهای سیاسی در ایران پس از انقلاب ملتهای ایران تاثیر گذاشت بلکە مسبب آن شد کە احمد خمینی با اعتماد بە او بە راحتی قدرت را بە خامنەای واگذار کند.

هاشمی قبل از انقلاب ١٣۵٧ ، جامعە روحانیت مبارز را تشکیل داد و در سال ١٣۶۶ بعد از انشعاب در این تشکل او در همان تشکل ماند و جناحی کە در تشکل ماندگار شد بە جناح راست در حکومت ایران شناختە شدە است.

همراهی وی با گروههای اسلامی قبل از انقلاب خصوصا فدائیان اسلام از دیگر فعالیتهای محرز رفسنجانی است. فدائیان اسلام از گروههای بودند کە چندین مورد دست بە ترور زدند.

اولین پست رسمی هاشمی بعد از انقلاب ملت‌های ایران در سال ١٣۵٧ وزارت کشور بود کە بعد از دولت موقت بازرگان بە این پست دست یافت و بدلیل اینکە چند دقیقە قبل از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، از نشست این حزب خارج شدە بود، هاشمی هموارە مورد ظن عموم مردم بود.

هاشمی رفسنجانی در سال ١٣۵٩تا ١٣۶٨ ریاست مجلس یک، دو و بخشی از سە را بر عهدە داشت، و از  سال ۶٠ تا پایان جنگ ایران و عراق نمایندە خمینی در شورای عالی دفاع بود و در خرداد ١٣۶٧ تا تیر ١٣۶٨ هاشمی جانشین فرماندە کل قوا شد. وی در ١۴ اردیبهشت ١٣۶٨ یک ماە قبل از مرگ خمینی بە عنوان شورای بازنگری بر قانون اساسی ایران انتخاب شد.

هاشمی در دوران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ پست جانشین فرماندهی کل قوا را بر عهدە داشت. او چون از افراد قابل اعتماد احمد خمینی بود در عزل حسینعلی منتظری نقش بسزایی داشت.

 هاشمی همچنین در سرپوش گذاشتن بر ترور حسن لاهوتی دست داشت لاهوتی پدر داماد هاشمی و از دوستان قبل از انقلاب او بود.

حسن لاهوتی در  سال ١٣۶٠ بە گمان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین و توسط لاجوردی کشتە شد،  فاطمە هاشمی دخترش و عروس لاهوتی در مورد مرگ پدر شوهر سالهای بعد در شمارە ٧٠ هفتە‌نامە شهروند گفت: “پدر گفت بە خاطر انقلاب ساکت باشید”.

هاشمی در رسوایی ایران_کنترا متهم اول بود، موضوعی کە ایرانیها از اسرائیل سلاح خریدە بودند، البتە هاشمی در ایجاد ارتباط با کرە شمالی و زمینە سازی برای خرید دانش و تکنولوژی تولید بمب هستەای از آنها نیز نقش اول را داشت.

 هاشمی در انتخاب علی خامنەای بە عنوان رهبر  جمهوری اسلامی نیز نقش آفرینی کرد. او ادعا کرد کە خمینی در طی جلسەای، پیشنهاد خامنەای را برای انتخاب رهبری دادە است، ادعایی کە بعدها بە شیوە طلویحی آن را پس گرفت؛ رفسنجانی بە دلیل اعتمادی کە احمد خمینی بە او داشت، توانست احمد خمینی را بە انتخاب خامنەای رازی کند. ظاهرا طبق سازش، احمد خمینی موافقت کردە بود کە خامنەای تنها ١٠ سال رهبری را برعهدە داشتە باشد و پس از ١٠ سال رهبری بە احمد خمینی برسد کە احمد خمینی قبل از اتمام این ١٠ سال کشتە شد و طبق گفتە بسیاری از اسناد “محفل خودسر” هاشمی در مرگ احمد خمینی نقش داشتە است.

در دوران ریاست جمهوری، او عضو “کمیتە ویژە” بود. کمیتەای کە در مورد ترور سران مخالف جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری میکرد و بر اساس گفتەهای شاهد C ، در پروندە ترور میکونوس تصمیم ترور مخالفین جمهوری اسلامی اعم از دکتر عبدالرحمان قاسملو، عبداللە قادری آذر، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، صدیق کمانگر، غلام کشاورز ، کاظم رجوی، شاپور بختیار، …. توسط همان کمیتە گرفتە شدە است و در دوران ریاست جمهوری او ۵٣ نفر از سران مخالف جمهوری اسلامی در اروپا توسط جمهوری اسلامی ترور شدند و همچنین در دوران ریاست جمهوری هاشمی سال ١٩٩۴ در بوینس ‌آیرس در آرژانتین در مرکز همیاری یهودیان بمب‌گذاری شد کە طبق اعلام دادگاە این بمب‌گذاری هاشمی از متهمین اصلی در این ترور بود، هاشمی در پروندە ترور میکونوس نیز از متهمین اصلی در ترور بود.

 در دوران ریاست جمهوری هاشـمی رفسنجانی بالغ بر ٢١٧ مورد ترور در کوردستان عراق علیە احزاب کوردستان ایران انجام شدە کە این ترورها در مجموع مسبب مرگ ٣۵٠ نفر از اعضا این احزاب شد.

در یک مورد از ترورها از سم سالیوم استفادە شدە بود کە بالغ بر ۵٠ نفر از اعضاء حزب دمکرات کوردستان ایران مسموم شدند. ١٧ نفر از این افراد کە وضع وخیمتری داشتند بە مدت بیشتر از ۶٠ روز در یکی از بیمارستانهای بغداد تحت درمان بودند کە از این ١٧ نفر میتوان بە سیامک وکیلی، آزاد مستوفی، کمال محمدی، کاوس نیازمند و.. را نامبرد.

پیشینە این ترورها تنها بە جرم عضویت در احزاب کوردستان ایران انجام میشود، جمعی از ترورها نیز برای از بین بردن افراد کلیدی این احزاب بود در این میان میتوان بە ترورهای زیر اشارە کرد: شاپور فیروزی ، فرماندە نظامی حزب دمکرات ، شاهرخ مرادی، فرمانده نظامی حزب دمکرات ، سید منصور ناصری عضو رهبری حزب دمکرات، منصور فتاحی فرماندە نظامی حزب دمکرات، خلیل محمدی فرماندە نظامی حزب دمکرات، محمد نارستی فرماندە نظامی حزب دمکرات، عثمان ولژە فرماندە نظامی کوملە، عثمان کیانی فرماندە نظامی کوملە، طاها کرمانج کادر سیاسی حزب دمکرات کە در شهر وان در کوردستان ترکیە ترور شد. همچنین اقدام بە ترور حسن شرفی معاون فعلی دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران و جلیل گادانی از اعضا ارشد و باسابقە حزب دمکرات کە وی سابقە ١١ سال زندانی در دوران پهلوی را دارد اما این دو ترور اخیر، خوشبختانە با شکست مواجە شد.

در دوران ریاست جمهوری هاشمی و در ٢۶/٧/ ١٩٩۶ بالغ بر ٢۵٠٠ نفر از نیروهای سپاە پاسداران با فرماندهی احمد کاظمی بە عمق ۴٠ کیلومتری خاک کوردستان عراق وارد شدند تا بە خانوادە پیشمرگەهای حزب دمکرات کوردستان ایران حملە کنند در این حملە چند نفر زخمی شدند اما با دخالت نیروی نظامی کشورهای همپیمان و هشدار سازمانهای سیاسی و مدافع حقوق بشر، پاسداران جمهوری اسلامی بعد از ویران کردن کمپ آزادی، ناچار عقب نشینی کردند.

در سالهای ١٩٩۶،١٩٩۵ و ١٩٩٧ ، سە بار از خاک ایران  بە طرف اردوگاە سازمان کوملە در کوردستان عراق موشک شلیک شد. در این اردوگاە خانوادە پیشمرگەهای کوملە حضور داشتند، دو بار هواپیماهای جنگندە ایران اردوگاە حزب دمکرات کوردستان ایران را در عمق خاک کوردستان عراق با راکت هدف قرار دادند. طی این حملات کسی کشتە نشد و حملات تنها خسارات مادی در پی داشت.

در دوران ریاست جمهوری هاشمی و در تابستان ١٣٧۵  اتوبوس حامل ٢١ نفر از نویسندگان ایران کە در حال سفر بە ارمنستان بود، رانندە اتوبوس در تصادفی ساختگی قصد داشت این افراد را از بین ببرد. لیستی کە برای سفر بە ارمنستان آمادە شدە بود بسیار بیشتر از  ٢١ نفر بود اما بخشی از آنها مانند احمد شاملو و رضا براهنی از سفر انصراف دادە بودند.

در همان دوران سعید سیرجانی کە از محققین و نویسندگان ادبیات فارسی بود با استفادە از شیاف پتاسیم ترور شد.

در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی همچنین وزارت اطلاعات بسیاری از نویسندگان و محققین ایران را متهم بە جاسوسی و دست داشتن در آنچە “تهاجم فرهنگی” میخواند، کرد و بعد از پخش برنامە “هویت” در تلویزیون شبکە یک جمهوری اسلامی ایران کە اعتراف این نویسندگان بە دست داشتن در تهاجم فرهنگی و جاسوسی بود، هاشمی ادعا کرد کە وی از هیچ چیزی خبر نداشتە، افرادی کە در این برنامە تحت شکنجە و تفتیش عقیدە قرار گرفتە بودند: فرج سرکوهی ، سعید سیرجانی و عزت اللە سحابی بودند.

هاشمی از بنیان‌گذاران قرارگاە خاتم بود و از نظریە‌پردازانی بود کە سپاە پاسداران را بە اقتصاد ایران وارد کرد و از آنها حمایت نمود. حمایتی کە مسبب شکلگیری رانتهای چندین میلیارد دلاری در شرایط حال شدە است و دخالت رانتی سپاە در اقتصاد ایران بەجایی رسید کە محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران، سپاە را “برادران قاچاغچی” خواند.

هاشمی جز مرگ فیزیکی، دوبار با مرگ سیاسی روبرو شدە است. اولین مرگ او بە انتخابات مجلس ششم در سال ١٣٧٨ برمیگردد و در این انتخابات او کاندیدای حوزە تهران بود اما در مرحلە اول شمارش آرا، رای کافی برای ورود بە مجلس را  کسب نکرد و در بازخوانی رای نفر ٣٠ در حوزە تهران  شد، این دفعە  خود استعفا داد؛ این مرگ هاشمی را میتوان بە عنوان مرگ او در جامعە سیاسی ایران مطرح کرد و مرگ دومش کە مرگ و حذف او از حلقە قدرت جمهوری اسلامی بود، بە انتخابات نهمین دورە ریاست جمهوری برمیگردد. در این انتخابات بە رقیبی باخت کە بالاترین سطح قدرت خود را در استانداری اردبیل و در دوران ریاست جمهوری هاشمی تجربە کردە بود.

هاشمی بعد از انتخابات نهمین دورە ریاست جمهوری تلاش کرد، خود را در جامعە زندە کند و دست بە مخالفت علنی با جناح خامنەای زد، اوج مخالفت او بە آخرین نماز جمعە برمیگردد کە در تهران امامت کرد.

نماز جمعەای کە هر چند او را از کرسی قدرت در جمهوری اسلامی انداخت و باعث آن شد لقب “خواص بی‌بصیرت” را کسب کند اما مسبب آن شد او بە فرماندە جناح اصلاح طلب در درون رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شود.

مرگ هاشمی از دیدگاە من مرگ یکی از طراحان تروریزم دولتی جمهوری اسلامی است، تروریزمی کە در آخرین مورد آن، طی انفجاری تروریستی در شهر کویە کوردستان عراق، شب ٣٠ آذر ١٣٩۵ پنج نفر از مبارزان کورد مخالف جمهوری اسلامی را ترور کرد.

نظرات