نە بە رژیم ایران، نە بە سازش، بلە بە حملە نظامی و جنگ با ایران، جنگ برای رسیدن بە صلح

0
484

برخی از ایرانیان بە اصطلاح اپوزیسون و در واقع اپوزیسیون نما با گرفتن خط و نشان از رژیم ایران آگاهانە و در جهت حفظ و ماندگاری رژیم ایران بر طبل و در شیپور نه به جنگ، نه به میلیتاریسم میدمند.
رژیمی کە خود با جنگ و خونریزی بقدرت رسیدە و تنها با ترور و تروریسم پروری پرورش یافتە و دوام اوردە است، مگر با زبانی دیگر کە غیر جنگ و سلاح باشد تفهیم میشود؟
درخواست جدی از آمریکا و همپیمانان برای حملە نظامی بە ایران یکی از گزینەهای جوابگو و عملی است در جهت سقوط و سرنگونی رژیم ایران.
زبان دیالوگ و گفتگو در فضای غیر دمکرات و دیکتاتور زدە ایران جایگاهی نداشتە و نخواهد داشت و اگر بفرض مثال زمانی فرا برسد کە سران رژیم ایران تن بە مذاکرە و دیالوگ بدهند، نباید شک کرد کە تنها هدف خرید زمان برای دسترسی بە سلاحهای اتمی و کشتار جمعی است.
با ازدیاد تحریمها و فشارهای جامعە جهانی و انزوای کامل رژیم ایران در سطح بین المللی ، دیگر سران رژیم ایران بە این نتیجە رسیدەاند کە دیگر چیزی برای از دست دادن برایشان باقی نماندە است و نیک میدانند کە اگر چە مذاکرە را قبول بکنند و چە جنگ را انتخاب کنند، اینبار دیگر هر دو گزینە برایشان نوشیدن جام زهراست و جان میدهند و سقوطشان حتمیست.
بە غیر دو گزینە یا مداکرە یا جنگ ، گزینەای دیگر روی میز با ایران وجود ندارد کە در هر دو حالت سرنگونی و پایان عمر رژیم ایران نزدیک است.
گزینە خامنەای کە میگوید نە جنگ و نە مذاکرە با آمریکا ، تنها شعاری تو خالیست کە شخص خامنەای هم بە ان معتقد نیست و تنها حرفیست کە جنبە تبلیغاتی و خوراکی داخلیست برای آرامشی موقتی.
چە جنگ و چە مداکرە هر دو تضعیف و در نهایت سرنگونی رژیم ایران را موجب خواهد شد، اما در گزینە جنگ روند سرنگونی سریعتر انجام میگیرد و در گزینە دوم زمان ماندگاری رژیم در قدرت طولانیتر خواهد شد.
پس بندە بعنوان یک فعال سیاسی کورد و عضو رهبری جنبش استقلال طلبان کوردستان ، موافق جنگ با رژیم ایران هستم ، جنگی در جهت ایجاد صلح و آشتی

عمر عبداڵڵە نژادیان عضو رهبری جنبش استقلال طلبان کوردستان

نظرات