مقاومت و استواری امروز سنندج به روایت تصویر

0
1576

روژی کورد: پنج شنبه 16 شهریورماه 1396 شمسی برابر با 7 سپتامبر 2017. سنندج شهر مقاومت.

نظرات