مصاحبەی اختصاصی ” ڕۆژی کورد” با دبیرکل حزب دمکراتیک کاسپین..

0
2102

ڕۆژی کورد :جناب شادپور خیلی ممنون از اینکە وقت خویش را در اختیار ما گذاشتین.

همانطور کە شما مطلع هستید ملت های ساکن در جغرافیای سیاسی موسوم بە ایران قریب بە صد سالە در بند هستند و روزانە با مشکلات زیادی برای حفظ هویت خویش دست و پنجە نرم میکنند. دولت ایران قریب بە صد سالە خاک این ملل را اشغال کردەاست و در راستای هویت زدایی و یک ملیتی کردن ملل در ایران انواع سیستم های اسمیلاسیون و نسل کشی های فرهنگی را بە اجرا گذاشتە است.

١ لطفا حزب خویش را برای خوانندە های این مصاحبە تشریح کنید و اهداف و برنامەای اصلی این حزب چە مواردی را شامل میشود؟

حزب دموکراتیک کاسپين در تاریخ شانزدهم خرداد ۱۳۹۶ تشکیل شد . حزب دموکراتیک کاسپين برای حق حاکميت ملی در سرزمين کاسپین پتشخوارگر مبارزه می کند

۲ تاثیرات اسمیلاسیون دولت_ملت ایرانی در کاسپین را چگونە میبینید و راەهای مقابلە با این سیستم استعماری را در چە مواردی میتواند توصیف کنید؟

بعد از اشغال جمهوری گیلان دولت ملت تازه تاسيس ایرانی پروژه نابودی هویت ملی ملت کاسپین و فارس سازی ملت ما را شروع کرد اولین گام دولت ملت ایران برای فارس سازی ملت ما تغییر اسامی شهرهای کاسپین و گیلان به زبان فارسی بود برای مثال سخته سر شد رامسر تونکابن شد شهسوار یا کوچان به آستانه تغییر نام پیدا کرد یا بندرانزلی به پهلوی و …. که این ها قسمتی از تغییر نام شهرهای کاسپین به فارسی بود . گام بعدی راسیستی شونیسم فارس تغییر نقشه جغرافیایی کاسپین و تغییر یافت جمعیتی سرزمین ما بود . دولت ملت صدساله ایران در حوزه سینمای فارس با خلق چهره هایی چون میری سعی در نابودی انسان گیلک و کاسپينی داشت نسبت دادن عناوین ترسو و بزدل و بی غیرت در سینمای فارس با هدف گریزان کردن انسان کاسپينی از هویت تاریخی و ملی خود جزو اهداف شونیسم فارس برای آسمیلاسیون ملت ما بود. امروزه ما ناسیونالیست های کاسپين با شناخت تاریخ و فرهنگ ملی خود سعی در بیدار کردن ملت کاسپین هستیم که موفق شده ایم و اين بیداری ملی کاسپين ادامه خواهد داشت

۳ استثمار و استعمار داخلی در کاسپین در طول حکومت داری رژیم های استبدادی پهلوی و جمهوری اسلامی را چگونە ارزیابی میکنید

این استعمار داخلی با چە نوع سیستم سیاسی در ایران قابل حذف شدن است؟ ایا فدرالیسم یا خودمختاری منطقەای این استعمار را از بین خواهد برد؟

وقتی ما صحبت از دولت ملت صدساله ایران می کنيم يعنی برای ما تفاوتی بین شیخ و شاه نیست ما صدسال است که منابع مان ثروت هایمان دریای مان طبيعت مان در حال غارت و چپاول و استعمار لخت است . پیرامون شکل حکومت آینده اپوزيسیون فارس نشان داده که به حقوق ملل غیر فارس احترام نخواهد گذاشت و ما قطعا به دنبال حق حاکميت ملی و استقلال سیاسی اقتصادی فرهنگی خود هستیم و تابع رای ملتمان.

٤ نقش سپاە پاسدران و دیگر نیروهای نظامی ایران در پخش و تولید مواد مخدر در بین جوانان کاسپین را چگونە ارزیابی میکنید و راەهای مقابلە با این نوع از بین بردن جوانان این سرزمین را چگونە ارزیابی می کنید؟

سپاه پاسداران هدفش نابودی جوان ناسیونالیست کاسپينی است یا با طناب دار و رعب و وحشت يا مواد مخدر قطعا سپاه پاسداران با آلوده کردن جوانان ما میخواهد به اهدافش برسد . ما در حزب دموکراتیک کاسپين همیشه سعی میکنیم ملت خود را از هر مساله ای که به جسم و ذهنشان صدمه بزند دور کنیم . شرط اولیه عضویت در حزب دموکراتیک کاسپين سلامت جسمانی می باشد.

٥ مبارزەی زنان در کاسپین برای برداشتن تبعیضات جنسی را چگونە توصیف کردە و حزب شما در این راستا چە اقداماتی را در حال حاضر و ایندە پیش خواهد برد؟

ما در بند چهاردهم مرامنامه حزب قید کردیم زن و مرد کاسپینی بر طبق فرهنگ درخشان کاسپین در جامعه دارای حقوق برابر هستند ، حق ارث و دیه ، حق طلاق ، حق سرپرستی خانواده بین مرد و زن کاسپینی برابر می باشد، زنان از حق مرخصی دوران بارداری و زایمان برخوردار خواهند بود، حکومت کاسپین در جهت زدودن فرهنگ مردسالاری تلاش خواهد کرد. جهت رسیدن به برابری جنسیتی و رفع بی عدالتی های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی که زنان در کاسپبن با آن مواجه هستند گام خواهد برداشت . لازم به ذکر است که ملت ما یک ملت سکولار است و احترام به حقوق زنان به صورت ریشه ای در ما وجود دارد . در زمان جمهوری گیلان به رهبری پیشوا ميرزا کوچک به برابری زنان و مردان تاکید شده بود و ما شاهد حضور زنان روشنفکری چون روشنک نوعدوست و تاسیس پیک سعادت نسوان در زمان جمهوری گیلان بودیم

٦ مسئلە محیط زیست یکی از مسائل مهم حال حاظر جهان است اما بە علت استعمار داخلی صد سالە گذشتە محیط زیست سرزمین های تحت اشغال ایران بە شدت مورد اسیبهای جدی قرار گرفتەاند
این اسیبهای محط زیستی در کاسپین چگونە است و چە راە حل های مورد مقبول حزب شما در جهت محافظ است از محیط زیست کاسپین است؟

قطعا محيط زيست سرزمین ما مورد اسیب جدی قرار گرفته ویلاسازی و نابودی درختان و شالیزار قسمتی از این اقدامات دولت ملت صدساله ایران بوده . ما در بند پنجم مرامنامه حزب به این موضوع اشاره کردیم :حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، مراتع، شالیزارها، دریاچه ها و حیوانات و حفظ بافت
سنتی کاسپین یکی از وظایف اصلی حکومت کاسپین است، بنابراین از تغیر کاربری زمین های کشاورزی به مراکز ساختمانی و ویلاها ممانعت به عمل خواهد آمد و از آلودگی دریاچه ها و جنگل های سرسبز و شکار بی رویه پرندگان و قطع درختان جلوگیری خواهد شد و مکان های صنعتی تازه تاسیس، راهسازی و ساختن راه آهن، حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته می شود.

٧ متاسفانە بعضی اوقات شاهد نقشەهای خیالی از طرف احزاب افراطی وابستە بە پان ترکها هستیم کە در ان سرزمین کاسپین را شامل سرزمین اذربایجان قلم داد میکنند ! کە بە وضوح توسط رهبران دولت ترکیە بر افراشتە خواهد شد! شما این نوع نقشەها را چگونە ارزیابی میکنید و چە راهی را برای پیوند برادرانە با ملت ترک در اذربایجان در پیش خواهید گرفت؟

سیاست ما بر روی اتحاد ملل غیر فارس بنا شده است ما رابطه خوبی با فعالین تورک و کورد و عرب و بلوچ و … داريم و هدف و دردمان مشترک است و قطعا تمامیت ارضی کاسپين برای ما مقدس است و ملت تورک آزربايجان را همسایه و متحد خود همچون ملت کورد و عرب و بلوچ میدانیم

نظرات