مروری بر هشت مارس، روز جهانی زنان و وضعیت زنان

0
1865
مسعود پژوهی

نگارنده: مسعود پژوهی

اهمیت این روز برای بخش چشمگیری از مردم جهان، بە لحاظ روز آگاهی مدنی، روز زنان و دختران و روز مبارزه علیە تبعیض جنسیتی و…است و بیشتر مردم جهان در این روز یکصدا بە صدای تبعیض جنسیتی زنان و دختران و آگاهی و یکسانی جنسیتی گوش فرا  می دهند و با آنان همصدا میشوند. هشتم مارس روزی است برای فریاد برآوردن بر علیە ظلم و ستمهایی کە علیە زنان اعمال میشود، روزی که در گذشتە بە روز جهانی زنان کارگر نامگذاری شدە بود.

روز هشتم مارس بستە بە مناطق مختلف جهان، مختلف است. متاسفانە در خیلی از مناطق جهان این روز را مثل والنتاین و…جشن میگیرند و این روز را بە زنان تبریک میگویند و این تبریک گفتنها در اصل سرپوشی است بر تبعیض جنسیتی و تحریف ماهیت اصلی این روز و این اشتباە بزرگی است و یک خیانت است بە زن، چرا که این روز باید صدایی باشد بر علیە تبعیض جنسیتی.

 در این روز تمرکز اصلی آن بر جشن و بزرگداشت زنان و دفاع از حق و حقوق زنان و قدردانی و عشق بە زن بە عنوان یک جنس یکسان در کنار مرد و جشنی برای دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و… زنان برپا میشود و قدردانی میشود.

روز هشتم مارس از سویسازمان ملل بە یک اصل سیاسی و حقوق بشری تعین شدە است و با قدرت اجرا میشود، روزی که در سال  ۱۹۷۷ بە رسمیت شناخته شده است و دلیل تعیین این روز بە عنوان روز جهانی زن، اعتراض زنان کارگر کارگاە ریسندگی شهر نیویورک در سال ۱۸۵۷است.

طی این روز زنانی کە همراە با مردان وارد بازار کار شدە بودند برای حق و حقوق یکسان خود ب همکاران مردشان، چە بە صورت منظم و یا غیر منظنم وارد عرصە جدیدی از اعتراضات شوند برای گرفتن حق یکسانی در جامعە و در مدت زمان نسبتا کمی توانستند با درد و رنجی کە تحمل کردند خود را در عرصە های گونانی چون سیاست و اقتصاد و…بە سطح نسبتا یکسانی با مردان بالا بکشند و تواناییهای خود را اثبات کنند و با این کار خود را در جامعە جهانی نشان دهند.

با اینوجود هنوز هم در خیلی از جوامع دیگر جهان هنوز هم خیلی از زنان با تبعیضاتی شدید روبرو هستند چە بین خود مردم و جامە و چە از لحاظ حکومتی.

به عنوان مثال در ایران کە زنان هنوز هم از تبعیضات جنسیتی رنج میبرند و زیر بار ظلم و ستم هستند.

برای نمونە زنان از رفتن بە ورزشگاهها منع میشوند ویا همین چند وقت پیش بود کە با فتوای عجیب و غریب ایت اللە خامنەای زنان را از حق دوچرخە سواری در خیابان طبیعت و….منع کرد و اگر این کار را بکنند با انها برخورد میشود و یا اینکە زنان اگر در خیابان کمی ارایش کردە و یا لباس راحتتر بپوشند با انان برخورد میشود و یا اینکە حادثەهای اخیر اسید پاشی بر چهرە دختران و زنان و یا اینکە زنان حق و اجازە کار در خیلی از جاها را ندارند و کلی مسایل نقض حقوق بشری دیگر کە در ایران روزانە اتفاق می افتد.

و یا اینکە از لحاظ دادگاههای ایران زنان نصف مردان شمردە میشوند برای حق شهادت و یا اینکە در ارث پدر و مادر بە دختران نصف پسران ارث تعلق میگیرد و در خیلی مواقع زنان را ضعیفە و یا ناتوان میشمرند و یا بحث حجاب و در خیلی از خانوادەها حتی زنان حق اظهار نظر ندارند و بە این شیوەها زنان را سرکوب میکنند و حق ابتدایی ترین حق و حقوق را از انها میگیرند و بە زنان بە چشم ناتوان نگریستە میشود.

در حالی کە اگر وضعیت کشورهای پیشرفتە را نگاە کنیم زنان واقعا نقش موثری در جامعە خود ایفا میکنند و توانستەاند خود را در جامعە اثبات کنند و با اجرای قوانین یکسانی در جامعە بە لحاظ حقوق بشری پیشرفت چشم گیری بکنند و پیشرفتها اقتصادی اجتماعی و سیاسی و علمی خوبی را برای جامعە خود بە ارمغان بیاورند.

نقدی کە من در اینجا از خود زنان دارم اینست کە ؛با اینکە در حال دیدن پیشرفت زنان کشورهای دیگر هستند اما خود زنان و دختران ما هیچ اعتراضی بە وضع موجود نمیکنند و اگر اعتراضی هم بە صورت جستە و گریختە میشود نە منسجم است و نە یکصدا و میشود گفت خیلی ضعیف عمل میکنند.

انتقادی دیگر از مردان کە دارم این است کە هرچند ما هم اعتراضاتی داریم نە منسجم است نە همراە با زنان و خیلی جاها اعتراضات زنان را میبینم کە حتی یک مرد انان را همراهی نمیکند و خیلی کم میشود این اتفاق نادر را دید و میشود بگویم کە زنان را کە مادران خواهران و دختران ما است تنها گذاشتەایم.

واینکە احزاب سیاسی خارج از ایران نتوانستەاند کە زنان را همراهی کنند و میتوانم بگویم هزینەای کە روی مردان سرمایەگذاری میشود نصف ان روی زنان سرمایە گذاری نمیشود و خیلی کم میشود بە صورت مستقیم دید کە از حق و حقوق زنان حرف بزنند در حالی کە زنان مادران جامعە هستند اگر ما بتوانیم زنان اگاە و روشنفکری در جامعە تربیت کنیم میتوانیم جامعەای آزاد داشتە باشیم و بچەهای آزادی تربیت کنیم.

زنان در ایران هم از نظر حکومت هم از نظر جامعە تحت ظلم و ستم هستند ما باید همراە و کنار زنان بە این اختلاف طبقاتی و جنسیتی پایان دهیم و در اعتراضات زنان شرکت کنیم و همراە انان باشیم.اگر نتوانیم کە جامعە یکسان و بدون تبعیضی داشتە باشیم چگونە میشود بگویم جامعە ما ازاد است.

اما اگر بتوانیم همە را یکسان و برابر سازیم پس توانستەایم ازادی داشتە باشیم و اختلاف طبقاتی وجنسیتی را از بین ببریم.

اگر نتوانیم فکریت و ذهن خود را نسبت بە زنان و همدیگر درست کنیم و نتوانیم یکسانی را قبول کنیم  اگر رژیم هم عوض شود چون فکریت ما اشتباە است نمیتوانیم حکومتی ازاد داشتە باشیم.

روز هشتم مارس روزی بود کە خیلی از جوامع جهان را آزاد ساخت و نقطە شروعی بود برای آزادیە خیلی از جوامع،برای ما هم میتواند همچین عملی داشتە باشد.

در انتها روز هشت مارس را بویژه به زنان آزادیخواه جهان تبریک کمی گویم، چرا که معتقدم کە تبریک گفتن این روز نوعی سرپوش گذاشتن بر روی تبعیض جنسیتی است.پس امیدوارم ای روز روزی باشد برای ازادی و علیە تبعیض جنسیتی نە اینکە روزی برای طرح مسائل احساسی و عاطفی.

“بە امید جهانی بدون تبعیض و برابری برای همە مردم جهان “

 

نظرات