مردم روستاهای دهستان عنفاجه الاحواز، تجمعی اعتراضی برگزار نمودند

0
1147

روژی کورد: بنا به گزارش رسیده به مرکز روژی کورد از سوی فعالین عرب الاحواز، اعتراضي مردم روستاهای دهستان عنافجه در شمال أحواز بدليل جمع کردن تنها پل ارتباطی شناور این منطقه، تجمع اعتراضی گسترده ای برگزار نمودند.

این پل شناور تنها پل ارتباطی بود که دهستان عنافجه را به ملاثانی وصل میکند.

با حذف این پل، ارتباط روستاهای این دهستان با وخامت فراوانی روبرو شده و مردم ناحیه ناچار به استفاده از قایق جهت تردد و عبورومرور می باشند که خود خطرات و هزینه های گزافی برای آنان دربرخواهد داشت.

یکی از فعالان احوازی در این باره می گوید: “اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﺠﺎﺭ و ﺳﺮﻣﺎﻳه ﺪاﺭاﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﭙﺎﻭﻝ و ﻏﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ در این منطقه اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ اما مسئولین ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺏ ﻣﻨﻂﻘﻪ نمی سوزد و قسمت عمده کشاورزی ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ بی ﺗﻮﺟﻬﻲ مسئوﻟﻴﻦ اﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ است و این سبب برانگیختن اعتراضات  ﻣﻠﺖ عرب می باشد”.

 

نظرات