مبارزات آزادیخواهانه بلوچستان و گذری بر اجحاف در این دیار/مصاحبه با حمزه نبایخ

0
826

خواننده گرامی:

متن ذیل، مصاحبه استدر رابطه با اجحاف و ستم بر بلوچستان در ایران و نیز مبارزات آزادیخواهانه بلوچستان در ایرن که در گروه تلگرامی (راویژ) با ، حمزه نبایخ فعال حقوق بلوچ و با پرسشگری هیبت کامرانیپور، فعال سیاسی کورد انجام گرفته شده است.

حمزه نبایخ
حمزه نبایخ

راویژ: آقای نبایخ لطفا ابتدا خود را به ما و دوستان معرفی کنین.

نبایخ: در ابتدا عرض سلام و خستەنباشید خدمت مدیران گروه راویژ و همچنین درود بی پایان برای دوستان کرد و اعضای گروه . من حمزه نبایخ، اهل بلوچستان و از فعالین بلوچ . فوق دیپلم دارم و هم اکنون نیز بعد از فشار نیروهای اطلاعاتی ایران را ترک کردە و در کشور آلمان ساکن هستم.

راویژ: برای ورود به بحث اصلی گفتگوی امشب، بلوچستان را به ما و دوستان بشناسانید. جمعیت، جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد، آیین و

نبایخ: بلوچستان کە تمامی ملت بلوچ را شامل میشود همانند کردستان در میان کشورهای ایران، پاکستان، عمان، تاجیکستان، زنگبار آفریقا و همچنین افغانستان تقسیم شدە است و هر کدام از بخشها تحت حاکمیتیک حکومت غیربلوچ هستند.

هیبت کامرانیپور
هیبت کامرانیپور

همچنین شماری از شهروندان ملت بلوچ از سالها پیش در روسیه سکنا گزیدەاند و هم اکنون نیز در آنجا میباشند ، اما به صورت پراکندە. جمعیت بلوچها در تمامی جهان بیشتر از 20 میلیون تخمین زدە شدە است و آماری دقیق در این ارتباط در دسترس نیست.

 بلوچها نیز همانند تمامی دیگر ملل مستقل جهان دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود بودە و این نیز نشانگر عدم وابستگی ملت بلوچ به ملتی دیگر است. من بیشتر در رابطه با بلوچستان تحت حاکمیت حکومت آخوندی به ظاهر اسلامی خواهم پرداخت.

در رابطه با اقتصاد و آیین نیز باید خاطرنشان کنم کە اقتصاد بلوچستان با توجه به عدم توجه حاکمیت بیشتر کشاورزی، ماهیگیری و همانند کردستان خرید و فروش با آنسوی مرزهای ایران و هرآنچه حکومت آخوندی قاچاق سوخت میخواند. آیین اکثریت بلوچها تسنن و حنفی میباشد و این نیز از بزرگترین علل سرکوب بلوچها توسط حاکمیت است.

راویژ: در رابطه با وضعیت اقتصادی و توسعه بلوچستان بیشتر توضیح بدین .

نبایخ: نبود کارخانجات و نبود موقعیت کاری  بدون هیچ سرمایه گذاری در بلوچستان باعث شده که مردم برای امرار معاش به قاچاق سوخت روی بیاورند و هر چند که می دانند که، توسط این رژیم خونخوارو پلید به گلوله بسته میشوند.

برای سرمایه گذاری وجود زیر ساختهای اقتصادی یکی از ملزمات است ، که بلوچستان ازاین بابت محروم است. این بحث وسیع و خارج از تخصص من است و در برنامه امشب نمیگنجد.

راویژ: حکومت ایران چه ستم و اجحافی نسبت بە ملت بلوچ کردە است؟ بە صورت مختصر لطفا.

نبایخ: این سوال سوال وسیعی است و نمیتوانم در وقت کوتاهی که دارم به نا حقی هاو ظلم هایی که حکومت ایران بر مردم مظلوم بلوچ رواداشته بپردازم ولی میتوان به سلب حق مشارکت سیاسی، اقتصادی و محرومیت از تدریس زبان مادری اشاره کرد.

راویژ: وضعیت سیاسی بلوچستان در حالت کنونی چگونە است ؟ مبارزاتی در جریان است ؟ چطور ارزیابی میکنین مبارزات در حال جریان در بلوچستان را؟

نبایخ: در این ارتباط با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم شاید شما کردها با توجه به اینکه از سوی حاکمیت ایران تحت ستم هستید، شاهد وضعیت ما نیز باشید، ما بلوچها به دو دلیل اصلی بلوچ بودن و سنی بودن تحت ظلم و ستمی بی پایان واقع شدەایم و نگاهی کاملا امنیتی به بلوچستان حاکم شدە است و این نیز باعث شدە است کە واقعا ما این وضعیت شایسته ملت خود ندانسته و به مبارزە با حاکمیت برخیزیم.

راویژ: تا حالا بلوچ ها نسبت بە حق و حقوقشان چه فعالیتی داشته اند یا چ اقداماتی انجام داده اند ؟

نبایخ: به پا خواستن ملت بلوچ در جبهه های مختلف ازجمله جیش النصر، جیش العدل و همینطور کمپین ها و سایتهای بلوچی و عضویت نمایندگان بلوچ در کنگره ی ملیتهای ایران فدرال از نمونه های بارز فعالیتهای مردم بلوچ برعلیه حکومت ایران است.

راویژ: مبارزات بلوچها عمدتا دینی بودە یا ملی ؟

نبایخ: همچنین در این میان باید به مردم عادی و جنبشهای مدنی نیز اشارە کرد کە هیچگاه خواستهای ملی از سوی مردم بلوچ فراموش نشدە اند.

در جواب سوال نیز باید صراحتا اعلام کنم که مبارزات بلوچستان اکثرا دینی و مذهبی بوده اند و این نیز شاید یکی از دلایل عدم وجود همبستگی میان تمامی بلوچ ها بودە چراکه هیچ مشخصه ای همانند ملیت نمیتواند ارتباط میان افراد یک ملت خاص را ایجاد کند و به نظر من ملت کرد در این مورد بیشتر توانسته اند همبستگی لازم را میان بخشهای کردستان به وجود بیاورند و یکی از دلایل موفقیت بیشتر این ملت است.

راویژ: ما کردها خواهان فدرالیسم هستیم زیرا اینطوری بە حقوقمون میرسیم ایا شما هم خواهان فدرالیسم هستید؟

نبایخ: بله ما هم همانند ملت کرد خواهان فدرالی شدن بلوچستان هستیم و براین باوریم که در چهارچوب حکومت کنونی ایران به هیچ کدام از حقوق انسانی خود   دست نخواهیم یافت

در این مورد باید اضحان کنم باید به بلوچها اجازه داده شود که وضعیت خود را خودر انتخاب کنند بلوچها اکنون در سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان زندگی میکنند و حق دارند کشور مستقل خودرا داشته باشند و سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنند و در همین خصوص یکی از نمایندگان م جلس آمریکا از استقلال بلوچستان حمایت میکند واین نیز میتواند رویه ی جدیدی به مبارزات ملت بلوچ ببخشد.

راویژ: مبارزات ملت بلوچ با توجه به وضعیت کنونی رو به کجا میرود، شما آیندەی مبارزات بلوچستان را با توجه به وضعیت کنونی خاور میانە چطور ارزیابی میکنید ؟

نبایخ: با توجه به وضعیت خاورمیانه ، انتظار میرود که نابسامانی و بی ثباتی منطقه دیر یازود حکومت ایران را که خود مهمترین عامل بی ثباتی منطقه است، فرا بگیرد. این حکومت دیر یازود محکوم به سرنگونی است .

آنچه در این میان مهم است ایجاد اتحادی  میان ملل ساکن ایران است که بتوانند با اتحاد و همکاری دوجانبه به کاهش عمر حاکمیت و ایجاد مبارزاتی سراسری با دشمن مشترک یعنی جمهوری خونخوار ، پلید و به ظاهر اسلامی است، دریچه ای روشن برای آینده ی ملیتهای ایران فراهم کنند . در این میان بلوچها، کردها و همینطور عربها توانسته اند با ایجاد این همبستگی نقشه راه مبارزات علیه حاکمیت ایران را هموار کنند.

در پایان نیز من به عنوان یکی از فعالین بلوچ پشتیبانی جمع کثیری از فعالین بلوچ را از مبارزات ملت کرد و همینطور استقلال کشور کردستان را اعلام میدارم .

نظرات

پاسخی بگذارید