ما بە هیچ کس اجازە نخواهیم خود را از اما ایرانی تر بداند.”قاسملو”

0
2851

هویت ایرانی و ایرانی بودن از دیدگاه دکتر قاسملو چگونه بود؟
دکتر قاسملو دبیر کل سابق حزب دمکرات کردستان ایران که به مدت تقریبا ۱۸ سال رهبری حزب‌دمکرات را به عهده داشت در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۶۸ در شهر وین اتریش بر سر میز مذاکره با ایرانی ها بطور ناجوانمردانه و ایرانی گونه شهید شد.
این نوع حذف و ترور کردن مخالفان در تاریخ ایرانی بسیار تکراری و فجیع بوده است بطوریکه که در میدان های جنگ ایرانی ها هیچ راه حلی را نیافته اند از حربه های کثیف و ناجوانمردانه ی همچون حربه ی میز مذاکره استفاده کردند. برای مثال رضای پهلوی دست پرورده بریتانیایی ها از این حربه کثیف برای ترور مخالفانش استفاده کرد و یکی از رهبران بزرگ ملت کورد “سمکو_شکاک” را شهید کرد.
این نوع ترور و حذف در طول تاریخ توسط ایرانی ها به کرار صورت گرفته است و میتوان چندین مثال بارز را در این زمینە مثال بزنیم برای نمونە ، خلیفه ۲ و۴ اسلامی هم توسط آنان ترور شدەاند.

ایرانی‌ به چه کسی گفته می‌شود؟
از دیدگاه عقلانیت ایرانی فردی که به تاریخ/زبان/فرهنگ و …چند پارامتر دیگر اتنیک تاجیک(فارسی زبان) اعتقاد داشته باشد ایرانی محسوب میگردد و در غیر اینصورت أنیرانی است. بر این اساس میتوان نتیجە گرفت کورد/بلوچ/گیلک/عرب/لر/ترک و …ایرانی نیستند مگر اینکە بە این عقلانیت ایرانی ایمان بیاورند و مکتب ساختە پرداختەشدەی ایرانشهری را بە عنوان هویت خویش قبول کنند.
اسطوره های تاریخی ایرانی همگی از بنیان بر علیه تمامی استوره های ملت کورد بنا گذاشته اند.
هخامنشیان بر علیه ماد
کورش بر علیه استیاگ
دین زرتشت بر علیه دین میترا و … حتی این نشانەهای تاریخ بعد از اسلام هم در قالب شیعه گری به وضوح قابل لمس است.
از نظر زبانی زبان ایرانی ها یک‌زبان مستقل شناخته نمی‌شود و بسیاری از واژگان این زبان که به زبان پهلوی باستان ربط می‌دهند (هرچند گورانی کماکان در کوردستان مردم کورد با این گویش کوردی تکلم می‌کنند)دقیقا همان لغات و کلمات لهجه های جنوبی زبان کوردی است که در صد ساله گذشته و از زمان تشکیل دولت ملت ایرانی در سال ۱۹۳۹ م توسط رضا خان جعل و فارسیزه شده‌اند و زبان عربی هم بنیاد و مادر این زبان محسوب میگردد و از نظر فرهنگی هیچ گونه فرهنگ مشترکی ما بین تاجیک(فارسی زبان) و کورد ها به درازای تاریخ موجود نیست و در طول تاریخ هیچ تاریخ مشترکی فی مابین موجود نیست و هرچه هست جنگ و خون ریزی و …است.
بعد از انقلاب سال ۱۹۷۸ م در ایران ملت کورد با تمام ملل دیگر ساکن جغرافیای سیاسی موسوم به ایران حکومت فاشیست و شونیست پهلوی را کنار گذاشتند و به امید فردای بهتر فداکاری و جان فدایی های فراموش نشدنی را از خویش برای تاریخ به جا گذاشتند اما متاسفانه یک حکومت دیکتاتور و مذهبی جای حکومت قبلی را گرفت. در این زمان ملت کورد در کوردستان در تلاش برای کمترین حق خویش که خودمختاری بود خواسته های خویش را به حکومت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد و به این خواسته های ملت کورد مهر تجزیه طلبی و … را زدند که در این راستا خمینی فتوای جهاد بر علیه ملت کورد صادر کرد و تمام نیروهای نظامی ایران اعم از اترش/سپاه و بسیج و … برای جنگ و خون ریزی به کوردستان آمدند و در این راستا تمام جناحین ایرانی در جنایات کوردستان حامی و پشتیبان خمینی بودند!
اگر به سوال اصلی برگردیم که ایرانی بودن در نظر قاسملو چگونه بود می‌توان دید از نظر ایشان ایرانی بودن تنها یک تاکتیک سیاسی در جهت پیشبرد سیاست های رئالیستی حزب دمکرات و کمتر کردن فشارهای احزاب اپوزسیون و حکومت مرکزی ایران بر علیە ملت کورد و حزب دمکرات بود
قاسملو همیشە سیاست های خویش و حزب دمکرات را بدور از ایدولوژی های رادیکال چپ و افراطی ناسیونالیستی نگە میداشت و همیشە بە مسائل از منظر دنیای رئال پولیتیک نگاە میکرد.
‎منهای قاسملو اکثر بە قریب رهبران کورد در بخش های دیگر کوردستان برای پیش بردن و چارە یابی مشکل کورد خویش را عراقی/ترکیەای معرفی میکردند و ملا مصطفی بارزانی /جلال طالبانی /ابراهیم احمد و عبداللە اوجلان هم همچین سیاست های در زمان خویش داشتند.
‎قاسملو در چندین مصاحبە با خبرگزاری های
‎مختلف بە صراحت و شفافیت همیشە یکپارچە شدن و استقلال کوردستان را تجزیە هیچ کشوری تصور نمیکرد و بلکە از ان بە هم چسپیدن خاک تجزیە شدە کوردستان یاد میکرد و همیشە وی حق تعیین سرنوشت را بە عنوان اخرین راە حل سیاسی مشکل کورد در ایران و خاورمیانە معرفی میکرد
اگر ایشان بە هویت ایرانی اعتقاد داشتند هرگز در دل این هویت ایرانی در خواست تشکیل یک واحد سیاسی خود موختار کوردستانی را نمیکرد بلکە بە جای ان بە فدرالیسم اداری استانی بسندە مینمود این در حالی است کە
‎یک واحد سیاسی خود موختار کوردستانی در درون جغرافیای سیاسی ایران در تضاد صد در صدی با هویت و عقلانیت ایرانی است
دکتر قاسملو در شهریورماە 1358 در مصاحبە با روزنامە کیهان در مورد ایران می گوید:
بهترین سیستم برای رشد سیاسی و اقتصادی کشور ایران، فدرالیسم جغرافیای ملی است کە عامل اصلی پیشرفت در همە زمینەها خواهد بود ولی چون دیگر خلقهای ایران فعلا همچین درخواستهای را مطرح نکردەاند ما نمیتوانیم بجای آنان همچین شعاری را بە عنوان شعار استراتژیک حزبمان برگزینیم بلکە در آیندە شاید بتوانیم پشتیبان بر حق خواستەهای یگر خلقها در ایران باشیم.
‎ایشان بر سر میز مذاکرە چند دقیقە قبل از شهید شند توسط دیپلمات تروریست های ایرانی بە انان گفت: نسل من خودموختاری طلب است و من نمیتوانم برای نسل های ایندە تصمیم بگیرم و انان کوردستان مستقل یا کوردستان سوسیالیستی را تشکیل بدهند من مسئول نیستم. این جملە بە وضوح و شفاف بە ما این مفهوم را میرساند کە هرگز دکتر قاسملو حق استقلال را بری ملت کورد پایمال نکردە و همان زمان این حق را برای نسل های ایندە بە رسمیت شناختە است
‎میتوان گفت قسملو یک دانش اموز ممتاز مکتب رهبر فرزانە کوردستان قاضی محمد بود کە با اگاهی و علم و دانش ابدیت زمان خویش در جهت پیشبرد جنبش بر حق ملت کورد در کوردستان تا پای جان مبارزە و فداکاری کرد و در این راە جان خویش را در راە ازادی کوردستان فدا نمود

 

نظرات