“قلم معاصر کورد” در پاوە، طی مراسمی با حضور اساتید مطرح فرهنگ و هنــر کوردستان، آغاز به کار نمود.

0
1048

روژی کورد: بنا بر گزارش رسیه به مرکز روژی کورد، عصر روز  پنجشنبە ۴ آذرماە 1395 شمسی، موسسەی فرهنگی هنـری “قلم معاصر کورد”  طی مراسمی با حضور اساتید فرهنگ و هنر کوردستان، در پاوە، آغاز به کار نمود.

بە گزارش کمیتەی اطلاع رسانی قلم معاصرکورد، این مراسم عصر روز پنجشنبە، در محل سینما فرهنگ پاوە، با حضور جمع کثیری از اساتید بزرگ کوردستان، درمیان شور تاریخی مردم فرهنگدوست پاوە و هەورامان، با قرائت متن پیام هیئت عالی موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد از طرف مجری آغاز شد.

در ادامە، شخصیت فرهنگی کورد و پیشکسوت و مسئول گروە مشاورین قلم معاصر کورد، و خانم خلیلی، بە نمایندگی از خانوادەهای خلیلی و رسول‌آبادی، طی مراسمی نمادین، از لوگوی موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد، پردەبرداری نمودند.

بعد از آن، کلیپی ۵دقیقەای (کە دربرگیرندەی شمەای از فعالیتهای فرهنگی هنری شخصیتهای فرهنگی ادبی هنری منطقە طی سالهای گذشتە و تلاش فعالان فرهنگی ادبی و اعضای موثر قلم معاصر کورد بود) مزین با آهنگ زیبا و پرنغز ” ئێمە گیانێکین لە دوو جەستەدا، از استاد ابراهیم خیاط هنرمند بزرگ کورد ” پخش شد .

سپس جمال جباری فعال فرهنگی و عضوهیئت موسس و مدیر‌عامل موسسەی قلم معاصر کورد، پیام خیر مقدم موسسە را قرائت کرد.

در ادامە، کیهان عزیزی با ایراد سخنرانی، بە بخشی از اهداف و رویکرد نوین فرهنگی و مدرن موسسە اشارە نمود، سپس سعید نەجاری(ئاسۆ)، شاعر متعهد و شهیر کورد از شهر بوکان، ضمن ابراز شادمانی از تاسیس وافتتاح موسسە و حضور خود در شهر پاوە، بە قرائت شعر پرداخت.

درادامە، دکتر قطب الدین صادقی، استاد تٲتر و سینمای ایران و جهان، استاد دانشگاە و شخصیت ملی و بین‌المللی کورد، طی سخنانی صریح، بە آسیبهای ناشی از سطحی‌نگری، محلی‌گرایی و تعصبات عشیرەگرایانە و هزینەبر، در تاریخ کوردستان پرداختە و بر لزوم توسعه شهر و فرهنگ شهری و پذیرش دنیای مدرن با ویژگیهای آن و تاکید بر کار گرووهی و موسساتی مدرن و ڕوشنگر و گذر از سطحی‌نگری، تاسیس قلم معاصر کورد در شهر پاوە و منطقەی هەورامان را مهم و تاریخی ارزیابی کردە و در پایان از حضور خود در جمع اهالی فرهنگ و هنر پاوە و هەورامان ابراز مسرت و شادمانی نمودند.

در قسمتی دیگر، مومن یزدانبخش شاعر کورد از پاوە با قرائت اشعار خود، گرمی و لطافت خوبی بە مراسم بخشید.

در ادامە پیام تبریک شورای نویسندگان و سردبیری مجلەی وزین ” مەهــابــاد”، توسط خانم فهیمە میروانی قرائت شد.بعد از آن، خانم کولسووم عثمان‌پوور، شاعرەی پرآوازەی کوردستان از دیار هەورامان و شهر سنندج، طی سخنان کوتاهی ضمن ابراز خوشحالی از حضور خود در این مراسم بە قرائت اشعار خود پرداخت.

در بخش دیگری از این مراسم، سعدی حاجی، عضو فعال موسسە، با ارائەی بحثی شیوا و اندیشمندانە، بر لزوم تغییر در نگاە سنتی بر فرهنگ پرداختە و رویکردهای سنتگرایانە بە مقولەی فرهنگ کوردی را بە چالش کشیدە و بر لزووم نگرشهای جدی و ڕوشنگر و مدرن تاکید کرد و بە اهداف موسسە در این زمینە پرداخت. بعد از آن شاعر کورد از خطەی کرمانشاهان، ماموستا قاسم ئەرژەنگ (شەماڵ)، بە قرائت اشعار خود پرداخت و آغاز کار موسسە را بە مردم پاوە و هەورامان تبریک گفت.

در ادامە، آقای محمود مبارکشاهی، فعال فرهنگی و مدیرعامل موسسەی فرهنگی هنری ” ڤــەژیــن ” مـریـوان، طی پیامی محکم، تاسیس و آغاز فعالیت موسسەی قلم معاصر کورد را گامی مهم و ضرورتی تاریخی دانستە و با اشارە بە، آسیب شناسی وضعیت فرهنگی کنونی هەورامان و پراکندگی نیروهای فرهنگی و سردرگمی و مواضع تنگ‌نظرانەی معدود افراد و تحلیل دسته بندی و گرایشهای فرهنگی، بر لزوم موضع اصولی و شفاف کار و فعالیت موسسات تاکید داشتە و اقدام موسسەی فرهنگی هنری ” ڤەژین” مریوان، در تشکیل کمیتەی ویژەی هەورامان ڤەژین را گامی در راستای خدمت بە تعالی فرهنگ و ادب و زبان کوردی و بویژە منطقەی هەورامان دانستە و  همکاری و تعامل بیشتر دو موسسە را خواستار شد.

 عطا نهایی( بانە )، نویسندە و داستاننویس مشهور کورد، توسط کاک فرشید شریفی نویسندە و مترجم بزرگ کورد پاوەیی، قرائت شد. شاعر دیگر مراسم کاک صباح محمدی از پاوە بودند کە با قرائت شعر زیبایی بە مراسم جلوەی زیبایی بخشید.

نعمت رحمانی، عضو هیئت موسس و هیئت عالی موسسە، ضمن خوشامدگویی بە مهمانان عزیز شهرها و مناطق دیگر،  با ایراد سخنانی، بە آسیب شناسی تاریخ نگاری رسمی – اهمیت استراتژیک و نقش جوغرافیا در فرهنگ هەورامان – عوامل ایجاد زبان مشترک معیار- پرهیز از مطلق گرایی و محلی نگری و در عین حال جلوگیری از امحای تنوع زبانی کوردی در جوی مدنی، استفاده بهینه از تنوع و تفاوت ها در چارچوب توسعه فرهنگ ملی بە تشریح اهداف و برنامەهای موسسە پرداختە و از همگان دعوت بە همکاری کرد.

در دیگر بخش مراسم هومر نوریاوی نویسندە  و اهل رسانه کورد، بە ضرورت تاریخی تاسیس موسسەی قلم معاصر کورد و ظهور نشانەهای عبور از بن‌بست تاریخ کنونی خطەی هەورامان، بە ارزشگذاری ڕوز چهارم آذرماە در تاریخ رادیوی کوردی اشارە کرد کە برای نخستین بار رادیو کوردی تهران، برنامەهای خود را آغاز کرد. پس از آن، محمودخان دزلی، بە قرائت دو قطعە شعر (هەورامی و کەلهوری) خود پرداخت.

مراسم مذکور سخنرانهای و قرائت شعرهای مختلفی در در برداشت و در میان استقبال کم نظیر مشارکت کنندگان خاتمه یافت.

نظرات