صلاح الدین دمیرتاش رهبر زندانی حزب دمکراتیک خلق ها(HDP) جایزە صلح “وایما” المان را دریافت کرد.

0
117

شایان ذکر است ، در مدت چند سال گذشتە کە وی در زندان بسر میبرد از طرف چندین کشور و سازمانهای حقوق بشری جایزەهای مختلف “حقوق بشر” ی را دریافت کردەاست.

نظرات