صفات بارزی کە دکتر قاسملو را از دیگر رهبران کورد جدا می کند

0
2134

گردآورنده: آزاد محمدزادە.
تحصیلات آکادمیک ، سطح بالای معلومات علمی و نگرش منطقی و پوزتیو سیاسی، رئالیست و واقع‌گرا ، ماهر در تصمیم گیری و حکیمانە در امور سیاسی و دستورات اجرائی.
پراگماتیست بودن: د. قاسملو یک تئورسین عملگرا بود، نوسازی در ساختار، پایبند بر اصول دمکراتیک درون سازمانی، شایستە سالاری و برتری دادن ظوابط بر روابط .
فردی کوردستانی و انقلابی و آزادیخواه بود، اعتقاد راسخ بە همزیستی و آشتی و برابری میان ملت ها داشت.
د. قاسملو بر این باور بود کە نباید بر مبنای یک تئوری و یک نظریە و وابستگی خاص بە یک مکتب خاص ایدولوژیکی دگم تصمیم گیری کرد، وی خواهان تحولات سیاسی و فکری و پیشرفت در انقلاب اجتماعی و تغییرات بنیادین و ریشەای جامعە بە صورت گام بە گام میان سنت و مدرنیزاسیون بود.

دکتر عبدالرحمان قاسملو: یک دولت مرد جهانی و دیپلوماتیک کار کشتە و نمایندە کوردها در سطح جهان بود:
قاسملو یک دیپلوماتیک ارشد و کارا و باتجربە ، یک سخنور ناطق و متکلم حرفەای، مسلط بە چەندین زبان خارجی مانند: ” انگلیسی، فراسوی، روسی، چکی آلمانی همچنین زبانهای فارسی و تورکی بە خوبی و تا حدودی نیز بر با عربی آشنایی داشت.
در تمامی دیدار و نشست ها و روابط خود با سران کشورها و احزاب و گروه های خارجی قاسملو اولین مهمترین بحثی کە بە آن آشارە می کرد مسالە کورد و کوردستان در هر چهار کشور ایران و عراق و تورکیە و سوریە بود، قاسملو بارها در گردهمایی ، کنگرە و کنفرانسهای جهانی ”صلح و امنیت و برقراری سبات و دمکراسی را در خاورمیانە بە حل مسالە کوردها گرە می زد و بر این باور بود کە بود بدون رفع ستم ملی و پایان دادن بە انکار و سرکوب کوردها نمی توان دمکراسی را نهادیەنە کرد، ایشان بر این باور بود کە بە رسمیت شناختن حقوق ملی-دمکراتیک ملت کورد از سوی نظام های حاکم بر بخش های کوردستان بزرگ در منطقە بە دمکراتیزە کردن و آسایش و صلح و پایداری خاورمیانە منجر خواهد شد و نقش کورد را در این عرصە عائز اهمیت جلوە می داد.

قاسملو بە عنوان یک دکترای اقتصاد کە با علم سیاست اکونومیک روز جهان آشنایی کامل داشت، بر پیشرفت و اسقلال اقتصادی تاکید می کرد، بزرگوار قاسملوو تا حدودی زیادی بر” استغنا ” خودکفایی کوردها تاکید می ورزید، بە گونەای کە اقتصاد را رمز استقامت و ماندگاری و حیات سیاسی کوردها برای دستیابی بە حقوق انسانی و ملی دمکراتیک شان می دانست.
د. قاسملو فرد پرستی را ممنوع کردە بود و آن را خلاف قوانین بشری می دانست و هیچ گاه اجازە نداد کە در درون کوردستان و حزب از وی بت سازی کنند و آن را نقض موازین حزبی می دانست، مکتب قاسملو انسانیت و هدف نهایی ایشان احقاق حقوق ملت کورد و نظمی دمکراتیک در درون جامعە کورد و ساختار حزبی بود.
د. قاسملو از سوداگری و سواسفادە، قربانی کردن بخشی از کردستان را بە خاطر منافع بخشی دیگر کردستان و مصلحت حیزب و گروهی و فردی را خط قرمز اعلام کردەبود، هیچ گاه بە خاطر منافع موقت با حکومت های دیکتاتور و حاکم بردیگر بخش های کوردستان تنظیم روابط نمی کرد.
وی تمام سرمایه و ثروت خود را در اختیار حزب و جنبش ملی_دمکراتیک ملت کورد صرف کرد به طوری که بعد از شهادت بنا بر وصیت نامه خودش تمامی دارای هایش متعلق به حزب و ملت کورد است.

پایگاه محنوی قاسملو در میان تمام اقشار و طیف های جامعە کورد بە وضوع نمایان است و تا بە امروز نیز گستردە تر شدە است.
قاسملو با تمامی نیروهای دمکراتیک و آزادی خواه در سراسر جهان و منطقە و ایران و کوردستان بزرگ روابط حسنە و دوستانەای داشت.
د. قاسملو معتقد بە اسقلال سیاسی بود ایشان خود محوری و اسقلال سیاسی را بر روابط دوستانە بە هر قیمتی برتری می دانست.

رهبر شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو یک ناسیونالیست مبارز کورد کە اعتقاد راسخ بە سوسیالیسم و دمکراسی داشت.

د. قاسملو یک اندیشمند و یک رهبر کاریزماتیک و تاثیر گذار و نابغەای در دنیای سیاست و مبارزات آزادیخواهانە و حق طلبانە خلق کورد

قاسملو شناختی درست و علمی و تاریخی از جامعە کورد داشت و بە خوبی از سایکولوژی کوردها مطلع بود، دکتر قاسملو رهبری با اندیشه‌های خاص خود، اما مطابق با وضعیت سرزمین‌اش بود. سوسیالیزم دمکراتیک مهم‌ترین تئوری و کتاب “کردستان و کُرد” از مهم‌ترین اثر این رهبر کورد میباشند.
د. عبدالرحمان قاسملوو در شب یلدای ١٩٣٠ در خانواده‌ای معتمد و متدین و فرهنگی کورد در ارومیه چشم به جهان گشود در پراگ مدرک دکتری در رشته اقتصاد گرفت در فرانسه به تدریس پرداخت و در بغداد در وزارت دارایی و اقتصاد به عنوان مشاور وزیر وقت شروع به کار کرد.

د.قاسملو و عبداللە قادی آذر و فازل رسول در ٢٢ تیر ماه ١٣۶٨ در هنگام مذاکرە با دیپلومات تروریست های جمهوری اسلامی کە برای حل مسالە ملی دمکراتیک و سیاسی کورد در ایران ، همچنین آتش بس و پایان دادن بە مبارزە خونین میان رژیم با کوردها ، همچنین برقراری صلح و امنیت و دمکراسی در ایران و احقاق حاکمیت سیاسی برای خلق کورد در شرق کوردستان متاسفانە در شهر وین پایتخت اتریش بە شیوە ناجوانمردانە از سوی فرستادگان جمهوری اسلامی ترور و شهید شدند.

قاسملو فردی کە پیش از دوران خود متولد شد

نظرات