رفراندوم در شرق کوردستان

0
635

حکومت ایران بعد از سقوط دیکتاتوری پهلوی شروع به سرکوب تمام ازادی خواهان کرد و با انتخاباتی کذایی رفراندوم اری یا خیر به جمهوری اسلامی را برگذار کرد و کوردستان که همیشه خاک آزادی و آزادی خواهی بوده با نقشه شوم خمینی برخورد کرد و از همان ابتدا به حکومت خمینی و ایران نه گفت و انتخابات را تحریم کرد.

حال پس از چهار دهه مردم کوردستان با اگاهی بیشتر و دقیقتر بر هویت خود و خاکشان رفراندومی تاریخی برگذار کردند که البته در این دوره از انتخابات پس از چهار دهه حکومت خمینی بر مردم ایران تازه انها فهمیدند که همان روز اول باید همراه کوردستان میبودند و نبودند.

حال پس از چهار دهه از مناقشات سیاسی و قانونی برای پس گرفتن کرامت انسانی مردم کوردستان به مرحله جدیدی از زندگی سیاسی خود پای گذاشته و انتخابات ایران را با شکوه هر چه تمامتر با آگاهی بر هویت خود و با شعار “من استعمارگر خود را انتخاب نمیکنم” انتخابات ایران را تحریم کردند.

نظرات