دروغ ترکیه در مورد کشته شدن نیروهای نظامیش در خاک عراق

0
992

در جریان لشکرکشی چند روز گذشته تورکیه به خاک عراق برای سرکوب کوردها سیزده تن از نیروهای نظامی تورکیه کشته شدند.

این نیروها در جریان جنگهای دیگری که مابین نیروهای پ.ک.ک و نیروهای اشغالگر تورکیه روی داده بود به اسرات در امده بودند که در زندانهایی در دست نیروهای پ.ک.ک بودند.

در جریان این لشکرکشی جدید که دولت ترکیه انجام داده بود این نیروهای نظامی که اسارت بودند در زیر اماج بمباران نیروهای خودی کشته میشوند و تورکیه دست از پا درازتر و شکست خورده میگوید که انها را پ.ک.ک اعدام کرده و به صورت اعدام صحرایی کشته شدەاند.

این در حالی است که با مستنداتی که موجود است این نیروهای نظامی در زیر اماج بمباران نظامی نیروهای خودی کشته شدەاند و هیچ ربطی به پ.ک.ک ندارد. همچنین پ.ک.ک این سخنان تورکیە را تکذیب کرده و میگوید که دولت تورکیه حتی به مردم خودش دروغ میگوید.

در واقع همین نیروهایی که کشته شدەاند نیروهایی تا دندان مسلح بودەاند که چند وقت پیش برای سرکوب کوردها امدەاند.

نظرات