خطر را در یابیم

0
586
موشکها و توان هستەای ایران خطریست کە باید بیشتر بشناسید.

نگارندە:

مسعود پژوهی

داعش که خط فکری اخوان المسلمین داشت بلاخرە با کمک و تلاش جهان و کوردها در خط مقدم مبارزە با این نیروی سیاه و پلید در هم شکستە شد اما واقعیت این است که تفکر داعش گونه همچنان وجود دارد و چە بسا مهلکتر و کشندەتر از قبل باشد.
خمینی که پس از سال ١٣٥٧ هجری به قدرت رسید با نزدیکی فکری که به اخوان المسلمین داشت حمایتهای هنگفتی از این جریان افراط گرا گرفت تا جایی که انها خمینی را به مثابه الگو برای انقلابات اسلامی در منطقه برگذیدند. حکومت ایران نیز به این جریانات اجازە میداد تا در داخل ایران فعالیت داشتە باشند و انواع نهضتهای فکری را در ایران حمایت میکرد تا مردمی تندرو و افراطی تولید کند که برای منافع فکری خود بکار گیرد. در این میان تنها ملتی که بە صورت عظمی راسخ به خمینی نه گفت و رفراندوم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد کردستان شرقی بود و این باعث نگرانی خمینی شد کە باعث شد بر علیه کوردها فتوای جهاد سر دهد.

انقلاب اسلامی که ذهنش بر پایه دشمنی با کفار بود خارج از هرگونه تعامل با دیگری شروع به ترور و ایجاد رعب و وحشت کرد تا بتواند به خواست خود که برقراری حکومت اسلامی در جهان و نابودی دنیای کفار برسد. این خواست توهمی بیش نیست اما خود داشتن همچین توهمی امری خطرناک و درخور توجه است و باید بدان پرداخت. این اگرچە توهم باشد ولی جان انسانها ارزشمند است و باید این خطرات و توهمات را شناخت و با انها مقابله کرد. کم توهمات نبودن کە جان ملیونها انسان در جهان را گرفتە است.

بنا بر گزارشاتی متعدد از المان و اسرائیل و سوئد و انگلیس و امریکا ایران در صدد دست یافتن به سلاحهای کشتار جمعی است از موشکی گرفتە تا تسلیحات هستەای که این نشان دهندە این است که این حکومت میخواهد انها را بدست اورد و اگر بپرسید انها را به چە منظور میخواهد قطعا به این جواب خواهید رسید که ” ایجاد رعب و وحشت در جهان و رسیدن به اهداف توهمی خود.”

ایران امروز دارای توان موشکی بالایی است که راحت میتواند اروپا را هدف قرار دادە و حتی اگر نتواند اروپا را از پای در بیاورد ولی اگر در زمان جنگ یک موشک در نقطەای فرود بیایید به منظله ویرانی و نابودی و کشتار مردم است و ایران هم در هیچ برهەای از تاریخ جان مردم بی دفاع برایش اهمیتی نداشتە بلکه انچە اهمیت دارد اهدافش است.

امروز ایران دارای قدرت موشکی زیاد و پهپادی و نیروهای جهادی در منطقە است که در راه رسیدن به امیال خود حاضر است با تمام توان از انها استفادە کند ولی باید به توان هستەای دست پیدا کند. ایرانِ دارای توان هستەای به منظله وجود داعش با نیروی هستە ای است و این خطرناک است. بیاد بیاورید سر بریدن معلم ازادی بیان در فرانسە بە مسجدی ربط داشت کە با حماس در ارتباط بود و ایران از حامیان گروه تروریستی حماس است.

نیروهای حافظ سلح جهانی باید این را در نظر بگیرند هرچه با ایران تعامل بیشتر از خود نشان دهند باعث رسیدن ایران به توان هستەای میشوند. فکرش را بکنید که اگر میخواستید با داعش هستەای بجنگید چکار میکردید؟ چە اتفاقات بیشتری رخ میداد؟ در همین لحظه تعداد زیادی زندانی در ایران اعدام و نابود میشوند و مورد تجاوز قرار میگیرند. در حالی که شما برای رسیدن ایران به توان هستەای در حال چانه زنی هستید و این خیانت بە بشریت و انسان است.

ایران دارای توان هستەای خطرناکترین چیزی است که جهان و تاریخ به خود دیدە است پس چشم خود را بر واقعیات نبندید.

نظرات