حکم‌ اعدام یک زندانی سیاسی کورد در زندان‌سنندج به اجرا درآمد.

0
564

برپایەی گزارشات رسیدە بە وب سایت “ڕۆژی کورد” حیدر قربانی زندانی سیاسی کورد امروز صبح بطور مخفیانە در ندامتگاە مرکزی سنندج اعدام شد.

حیدر قربانی در روز ۲٥ مهر سال ۱۳۹٥ در منزل خویش بازداشت شد. وی چندین ماە زیر شکنجە جسمی و روحی وزارت اطلاعات ایران قرارداشت و بە اتهام “بغی” و همکاری با احزاب کوردستانی بە حکم اعدام محکوم شد.

نظرات