تداوم بازداشت غیر قانونی “آرام مرادیان”از سوی نیروهای امنیتی ایران.

0
719

بر پایەی گزارشات رسیدە بە وب سایت “ڕۆژی کورد” ارام مرادیان فرزند عثمان ،متولد ۱/۹/۱۳٦۷ اهل روستای تنگیسر از توابع شهرستان سنندج ، برای بار دوم از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلوم منتقل گردیدەاست.

این شهروند کورد در تاریخ ۸/۲/۱٤٠٠ بدون هیچ حکم قضای بە اتهامات واهی بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه موقتا تا زمان دادگاهی ازاد شد.

این شهروند کورد در تاریخ ۲۳/۹/۱٤٠٠ هنگام مراجعە بە دادگای انقلاب سنندج بازداشت و بە قرارگاە “شهرام فر”  منتقل گردیدەاست.

نامبردە از زمان بازداشت تا بحال از حق دسترسی بە وکیل محروم ماندە است.

نظرات