تاریخ و گستره‌ جعزافیایی ایل گورک در کتابی به‌ چاپ رسید

0
1227

روژی کورد:  کتاب ایل گورک به قلم سعید مامندی و از سوی انتشارات موساسیر و نشر هیوا چاپ شد.
ایل گورک یکی از ایلات موکریان می باشد کە در ۶ کوردستان روژهلات پراکندەاند. در این کتاب بە گسترە جغرافیایی و رویدادهای تاریخی عشیرە مزبور در ایران می پردازد.

پخش کتاب از روز دوشنبە در کتابفروشی های مهاباد، بوکان، سقز، سردشت و بانە بە صورت همزمان توزیع می گردد.

نظرات