بیش از ٨۵ درصد از ابهای  مهار شدە سیروان بەغارت میرود

0
1007

از ١۶٠هزار متر مکعب اب سیروان فقط  ٢٩ هزار ان بە دشتهای خشکیدە کرماشان انتقال دادە میشود بقیە ان یعنی ١٢١ هزار متر مکعب بە دشتهای جنوب ایران  ازجملە دشت عباس برای ابیاری شرکتهای کشاورزی کە در انحصار دولت و افارد ردە بالای دولتی است  انتقال دادە می شود.

این در حالی است کە در ابتدای ساخت این ابگیر قرار بر این بود کە دشت روانسر با  ٣۵٠٠٠ هکتار ، کوزران با ۴۴٠٠٠ هکتار ماهیدشت با ۴۶٠٠٠ هکتار و چقانرگس با ٢۵٠٠٠  هکتار اراضی مستعد و حاصلخیز ابیاری شود و ابهای سیروان در مسیر شکوفایی کشاورزی در این مناطق مورد استفادە قرار گیرد.

بر اساس مطالعات اولیه انتقال آب  سیروان به ارضی فوق میتوانست  تاثیرات  بسیار مثبتی بر اقلیم و محیط زیست و اقتصاد این مناطق در شرق کوردستان بوجود بیاورد .

مطالعه مهار رودخانه سیروان از سال ١٣١٨ شروع شد در سال ١٣٧۴ نهایی شد. هدف اولیه مهار رودخانه سیروان علاوه بر تامین برق منطقە  انتقال آب به دشت های حاصلخیز روانسر و کوزران سنجابی و ماهیدشت بود.اما در راستای سیاستهای استعماری جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان و هر چە بیشتر غارت کردن این سرزمین  ابهای مهار شدە  رودخانه سیروان  مسیر جنوب و دشت عباس خوزستان را در پیش گرفت که خود دارای منابع آبی زیادی می باشند و اصولا نیازی به آب سیروان ندارند.

بر اساس نظر  یک ازکارشناسان محیط زیستی و کشاورزی کرماشان کە نخواست نامش فاش شود گفت کە  اگر ابهای سیروان بە دشتهای کرماشان انتقال میافت علاوه بر تاثیرات مثبت زیست محیطی، تحول عظیمی در کشاورزی و باغداری منطقه و استان ایجاد می کرد بطوریکه می توان به جرات گفت که کرماشان  به یکی از قطب های مهم کشاورزی   تبدیل می شود. اما بعلت سیاستهای  تبعیض امیز و استعماری جمهوری اسلامی ایران  نسبت به آبادانی استان کرماشان و شرق کوردستان سهم استان کرماشان  از این سامانه فقط ٢٩٠٠٠ هکتار است کە از این مقدار ٩٠٠٠ هکتار در مراتع ایل سنجابی حد فاصل قصرشیرین تا نفت شهر مورد استفادە قرار میگیرد.

لازم بە یادوریست ساخت  ابگیر سیروان موجب  نابودی چشمه‌ی بل ، تنها زیستگاه پلنگ کوردستان همچنین زیر اب رفتن چندین روستا از جمڵە روستای ژیوار، بلبر و سلن  را در بر داشت همچنین اکوسیستم هورامان از زیستگاهی با آب و هوای چهارفصلی به منطقه‌یی مرطوب مبدل شد کە  معضلات جبران ناپذیری بر  کل زیستگاه این منطقە ب بوجود اوردە است.

نظرات