انتخابات ریاست جمهوری در نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران (نظام ولایت فقیە)

0
2205
مسعود پژوهی

نگارنده: مسعود پژوهی

انتخابات در ایران با برنامە از پیش تعیین شدە خود بە خود مردم را بە سمت و سویی راهنمایی میکنند کە در هر صورت هر کسی کە انتخاب میشود فرقی بحال شخصی کە بالاتر از همە قرار دارد و اصل نظام ولایت فقیە ندارد چون در هر صورت هر کسی کە بە مقام ریاست جمهوری میرسد در اصل یک شخص کارمند محسوب میشود و هیچ قدرتی از لحاظ اجرایی و قانونی ندارد .چون بهرحال تصمیمات اصلی در حکومت در دست شخص رهبر و پایینتر از او ولایت فقیە است .

برای نمونە چندین سال متوالی است کە ایران در زیر فشارهای تحریم اقتصادی و سیاسی است ولی کسی نتوانست ان را حل کند مگر اینکە شخص رهبری با نشان دادن چراغ سبز و نرمش قهرمانانە توانست کمی از فشارهای غرب کم کند .

با رویدادهای کە در طی چند دهە گذشتە از ایران دیدیم  کە هیچ فرد و شخصیتی از حکومت بدون اجازە رهبر اجازە هیچ عکس العملی ندارد مگر اینکە اجازە شخص رهبر و نظام ولایت فقیە پشت سرش باشد .

در چند هفتە گذشتە کە شاهد کاندید شدن خیلیها برای ریاست جمهوری بودیم نکتە جالبی رخ داد .

رییس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد خود را با اگاهی بر اینکە در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی از اختلاس های بزرگ و کوچک در زمان او رونمایی شد و خیلیها از محمود احمدی نژاد تنفر شدید پیدا کردند و همە دلیل بحرانهای موجود در کشور را ایشان میدانند کە البتە میشود گفت دلیل همە بدبختیهای مردم در اصل نظام و شخص رهبر نهفتە است. با وجود این خود را برای ریاست جمهوری کاندید کرد اما نکتە قابل توجە اینکە ایشان با وجود هشت سال داشتن صلاحیت این بار توسط شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحیت شد .

اما کسی بە این نکتە توجە نکرد کە ایشان کە رد صلاحیت شدند هشت سال متوالی توسط رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی مورد تایید قرار گرفتە بودند اما کسی نگفت چرا ان زمان رد صلاحیت نشدە و الان رد صلاحیت شد نکتە اینجاست کە یا آن زمان اشتباە تشخیص دادەاند یا حالا یا اینکە ان زمان صلاحیت رهبر در این بود کە ایشان در انتخابات برندە شوند؟

اگر ان زمان اشتباە کردەاند پس کی جوابگوی هشت سال بدبختی و تورم و اعدام و قتل و جنایت و اخلاص سرسام اور ان زمان است بجز کسانی کە او را تایید کردەاند ( البتە ناگفتە نماند کە جرم و جنایت مختص بە دوران هشت سالە محمود احمدی نژاد نیست این امر از زمان خمینی تا الان برای مردم قابل مشاهدە  است)

اما اگر الان اشتباە میکنند پس چرا کسی برخورد ندارد با انان کە صلاحیت خودشان معلوم نیست از کجا امدە است .

معیارهای شورای نگهبان قانون اساسی برای صلاحیت دانستن یک کاندیدای ریاست جمهوری از این قرار است :

۱:  رجل مذهبی و سیاسی باید باشد .

۲:ایرانی الاصل باشد .

۳: تابع ایران باشد .

۴:مدیر و مدبر باشد .

۵:دارای حسن سابقە و امانت و تقوا باشد .

۶: مومن و معتقد بە مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد .

۷:مومن و معتقد بە مذهب رسمی کشور باشد .

کاندیدهای امسال عبارتنداز :حسن فریدونی (حسن روحانی )،محمد باقر قالیباف ، سید ابراهیم رئیسی ، سید مصطفی میر سلیم ، اسحاق جهانگیری ، سید مصطفی هاشمی طبا

کە اگر سرگذشت این اقایون رو بررسی بکنیم در اصل هیچ کسی فرقی ندارد چون در اصل همە در یک جا و بر حسب یک برنامە اموزش دیدە اند و همە بە اصل ولایت فقیە پایبند هستند پس همە در پا برجا ماندن نظام تاکیدی مشترک دارند و میشود گفت همە یک برنامە را دنبال میکنند و همە از طرف یک نفر مامور شدەاند و همە حرف شخص رهبری برایشان یک اصل محسوب میشود .

حسن روحانی :

حسن فریدونی (حسن روحانی)کسی است کە از اولین روزهای حکومت خمینی تا بە الان در پست های مختلف نسبت بە ولایت فقیە انجام وظیفە کردە است .ایشان در سمت های مختلف در نظام ولایت فقیە بودەاند کە بعد از نزدیک بە چهار دهە از حکومت ولایت فقیە هیچ نقطە مثبتی در کارنامە خود ندارند کە برای مردم یک نکتە مثبت را نشان دهد .

حسن روحانی از  بعد سر کار امدن روحانی برای مدتی نمایندە مجلس شورای اسلامی مردم سمنان بود .از 19بهمن 1378تا الان عضو مجمع تشخییص مصلحت نظام است از نمایندەگان مجلس خبرگان رهبری است و خیلی از وظیفە های دیگری کە بە عهدە ایشان بودە است و اگر پروندە ایشان را کامل بخوایم بررسی کنیم از کسانی بودە است کە در جریان قتلهای زنجیرە ای قرار داشتە است در زمان اعدامهای ایران کامل از انها با خبر بودە است همچین بزرگرین وظیفە او چهار سال ریاست جمهوری است کە شاهد اعدام های دست جمعی در دوران او بودەایم.

محمد باقر قالیباف:

محمد باقر قالیباف نیز همانند بقیە همکاران جنایت کار خود از اولین روزهای حکومت خمینی تا بە امروز در سمت های مختلف دست بە چپاول و غارت گری مردم زدە است ایشان از جملە فرماندەهان تیپ امام رضا در دوران جنگ ایران و عراق و جنگ ایران و کوردستان بود و در قتل عامهای مردم کوردستان بە صورت مستقیم دست داشتە است در سال 1373فرماندە قرارگاە خاتم الانبیا کە متعلق بە سپاە تروریستی پاسداران است و ایشان در چند سال گذشتە رقم اخلاسهای سرسام آوری از خود بە جای گذاشتە است در مقام شهردار تهران

محمد باقر قالیباف در مدت چند دهە گذشتە هیچ سود و منفعتی برای مردم ایران نداشتە است.

 سید ابراهیم رئیسی:

سید ابراهیم رئیسی کە در سن 15سالگی وارد حوزە علمیە مشهد شدە است و از انجا کار خود را اغاز کردە است در بیست سالگی بە تعبیر دیگردر سال1359وارد حکومت خونین خمینی شد و از دادیاری و قضاوت کار خود را آغاز کرد خمینی بە صورت مستقیم در سال 1367بە او حکمی تام الاختیار میدهد کە بە صورت مستقل از قوە قضاییە بە استانهای لرستان و کرمانشاە و سمنان میرود برای سرکوب و رعب و وحشت بر روی مردم .

از انجا بود کە سید ابراهیم رئیسی دست بە اعدامها و صدور احکامی میکرد کە منجر بە اعدام خیلی از هموطنان شد و رعب و وحشت را بە مردم اهدا کرد ،از جملە سمتهای بالای او معاون قوە قضاییە از سال 1383تا سال1393و همچنین دومین رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سالهای 1373تا1383دادستان تهران از سال 1368تا1373و خیلی از سمت های دیگر کە اینجا لازم نیست کە بگویم کە در قتل اعدام تجاوز و …در زندانها بە صورت مستقیم دست داشتە است.

ایشان از اولین روزهای حکومت تنها در رعب و وحشت مردم دست داشتە است و هیچ سود و منفعتی برای مردم ایران نداشتە است.

سید مصطفی میر سلیم:

سید مصطفی میر سلیم نیز از همان اولین روزهای حکومت ولایت فقیە وارد حکومت و نظام سرکوبگر شد او عضو عضو هیئت اجرایی همە پرسی در رفراندوم 12فروردین 1358بود همچنین رئیس ستاد بازرسی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در خرداد 1358بود مشاور عالی رئیس جمهور در سالهای 1361تا 1368بود و همچنین در قتل عامهای زندانیان بە صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشتە است در طی چند سال جنگ ایشان جانباز شمردە شدە است وخیلی از سمتهای دیگر کە تا بە الان هم ادامە دارد رد پای میر سلیم در جای جای حکومت سرکوبگر کاملا مشهود و قابل دید است .

اسحاق جهانگیری :

اسحاق جهانگیری نیز مانند همە همرزمان خود در جنگ انتخابات علیە مردم ایران حضور نسبتا پر رنگی دارد ایشان از اوایل انقلاب مسئولیت های مختلفی در حکومت داشتە است از جملە در جهاد سازندگی جیرفت و عضویت در شورای مرکزی کرمان و در دو دورە متوالی نمایندە مردم جیرفت در مجلس بودە است در دولت رفسنجانی بە عنوان استاندار اصفهان منصوب شده است و بعد برای تثبیت سلطە خود حزب کارگزاران سازندگی را بنیاد نهاد و عضو شورای مرکزی ان شد همچنین معاون اول روحانی در چهار سال گذشتە بودە است و همچنین بە نظر میرسد بە عنوان پشتیبان برای روحانی وارد کارزار انتخابات شد است .

 سید مصطفی هاشمی طبا:

سید مصطفی هاشمی طبا از همان اوایل در نظام ولایت فقیە وارد شد در دوران محمد جواد باهنر و میر حسین موسوی بە عنوان وزیر صنایع مشغول بە کار شد در دورە دوم هاشمی رفسنجانی و در دورە اول محمد خاتمی معاون اول رئیس جمهوری بودە است و همینطور رئیس سازمان تربیت بدنی بودە است .

او همچنین در هشتمین دورە ریاست جمهوری از کاندیدهای ریاست جمهوری بود کە با 10%ارا بە مقام اخر رسیدە است  او همچنین در انتخابات سال 1388از حامیان میر حسین موسوی بود کە در دهەهای گذشتە از چشم کسی پنهان نیست کە میر حسین موسوی در اعدام و سرکوب مردم مشارکت داشتە است .

 با اطلاعات سادەای کە از این اشخاص پیدا میکنیم کاملا متوجە این اصل میشویم کە هیچ کدوم با هم فرقی ندارند و در کل همە یکی هستند و اگر هم یکی نباشند کاری نمیتوانند از پیش ببرند چون تمام برنامە هایشان از پیش تعین شدە است .اما چگونە است کە این اشخاص صلاحیت پیدا میکنند؟

شورای نگهبان قانون اساسی کە رای صلاحیت بە کاندیدها میدهد چگونە انتخاب میشوند؟

شورای نگهبان قانون اساسی کە متشکل از دوازدە نفر است متشکل از شش نفر حقوق دان و شش نفر فقە از حوزە علمیە ولایت فقیە است کە باید کامل اگاە و دانا بر مسائل فقهی باشد از این دوازدە نفر شش نفر را بە صورت مستقیم شخص رهبری عزل و نصب میکند بە تعبیری دیگری 50%شورای نگهبان قانون اساسی در دست شخص رهبری است و او است کە رای میدهد .

اما شش نفر دیگر را رئیس قوە قضاییە بە صورت شخصی بە مجلس شورای اسلامی معرفی میکند و انتخاب میشوند و اینگونە میشود کە قوە قضاییە 50%درصد از شورای نگهبان  قانون اساسی را زیر اختیار دارد .

اما نکتە قابل توجە این است کە شخص رئیس قوە قضاییە توسط رهبر عزل و نصب میشود بە گفتە دیگر100%رئیس قوە قضاییە دست رهبر است و در اصل این رهبر است کە حقوق دانان شورای نگهبان قانون اساسی را انتخاب میکند بە تعبییر دیگر کل شورای نگهبان قانون اساسی یعنی100%زیر نظر شخص رهبری است

در کل میشود گفت فرقی ندارد کە کی رای میاورد چون رهبر است کە اصل را در دست دارد پس بیایید یک نە بزرگ در صورت حکومت استبدادی و سرکوبگر ولایت فقیە بزنیم چون رای ما هیچ تاسیری ندارد بجز مشروعیت بخشیدن بە نظام اما نە بزرگی میتواند تاسیرات بسزایی هم در روحیە مردم و هم در روابط بین الملل با مردم ایران خواهد داشت

نظرات