انتخابات در ایران، تحریم ان از طرف مردم کوردستان

0
1989

نگارنده:

مسعود پژوهی

انتخابات در واقع سازوکاری است که بە مردم اجازە میدهد به سیاست وارد شدە و انتخاب کنند چە سیستم و یا شخص و یا چە قانونی داشتە باشند و یا نداشتە باشند. انها در انتخابات خواستهای خود را ابراز میکنند و منتخبهای خود را انتخاب میکنند. در واقع انتخاب عملی است که به انسان اجازه میدهد چگونه زندگی کند بدین معنا که انتخاب همان معنی اصلی زندگی است. انتخاب برای انسان هیچ وقت تمام نشدە و انسان با هر انتخاب وارد انتخاب دیگری میشود و این انتخابها پشت سر هم قرار دارند.
به منظور اینکه انسان انتخاب صحیحی داشتە باشد باید بداند و بشناسد انچە را کە انتخاب میکند تا بتواند از انتخاب خود دفاع کند و یا بر انتخاب خود پایبند باشد بدون دانش و فهم انتخاب کردن در واقع همان چوب در تاریکی کوبیدن است و هیچ وقت نمیتوانید انتخاب صحیحی داشتە باشید. اگر انسان انتخاب صحیح نداشتە باشد همیشە در درون خود را سرکوب میکند با جملات این چنین “کاش این کار را نمیکردم” ، “اخ که چه اشتباهی کردم” و جملات از این دست نشان از سرکوب خود و خواستهای خود است. و اینگونه خود را سرکوب میکند پس تمام احوالات خود را به دیگری سپردە تا خود را از بار مسئولیت خالی کند تا عذاب درونی نگیرد و دیگر خود را سرکوب نکند. اما در واقع اینکه ما انتخاب خود را به دیگری میسپاریم نیز خود نوعی انتخاب است و در واقع این انتخاب خطرناکتر است چون انسان از زیر بار مسئولیت در میرود و مسئولیت ناپذیر بودن در قبال انتخابهایمان خطرناکترین چیزی است که جامعه بشری میتواند با ان روبرو باشد. پس باید بدانیم که چرا این انتخاب را انجام میدهیم.

اما اگر ما انتخابی نداشته باشیم پس چە بهتر که انتخاب نکنیم و مسئولیتی را به جان نخریم که به هیچ عنوان انتخاب ما نیست ولی همیشه انسان انتخاب راه دوم و یا سومی دارد. باید به دنبال انتخاب درستی باشیم و بار مسئولیت خود را بر دوش بگیریم.

انتخابات در ایران از این نوع است. ما در واقع انتخابهای دیگران را منتسب میکنم. ولایت فقیه و حکومت ایران انتخاب میکنند که ما چه کسانی را منتسب کنیم و در واقع ما هیچ وقت انتخاب نمیکنیم لذا ما یک انتخاب پیش رو خواهیم داشت. در این انتسابات همکاری کنیم یا نکنیم. تحریم انتخابات در واقع این است کە ما انتخاب کردەایم که در انتسابات شرکت کنیم و این درسترین انتخاب پیشروی ماست.


در ابتدای قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران ما مردم کوردستان این انتخاب را انجام دادیم که در انتخاب حکومتی برخواستە از فاشیسم ایرانی، فارسی و شیعی شرکت نکنیم و همکار و همکاسە نشویم و تا بحال به پای انتخاب خود ایستادە و از انتخاب خود دفاع کردە ایم در حالی که این انتخاب ما حکومت ایران را ترساند و باعث شد به کوردستان حمله کند و فتوای جهاد بر علیه کوردها صادر کند. زیرا که ما انتخاب کردە بودیم که با انها شریک نباشیم لذا به جبهه دشمن رفتە بودیم. اما ما کوردها با استقامت تمام در مقابل جلادانی مانند خلخالی و خمینی و رفسنجانی و دیگران ایستادگی کردە و هنوز هم ایستادەایم. در واقع ما باور داریم که ایرانی نبودە و نیستیم و لذا در کارهای منزجر کنندە این حکومت هیچ مسئولیتی به صورت ملی نپذیرفه ایم و معتقدیم ایران خاک ما را تسخیر کردە و باید از خاک ما خارج شود. این انتخاب ما بود که به پایش خون دادیم و باز هم میدهیم و این بر هیچ کسی پوشیدە نیست لذا رسانه های ایرانی کوردهایی که با خواست واقعی ملت کورد همراه هستند را در لیست تحریم و انزوا قرار دادە و در عوض از کوردهای رام شدە استفادە کردە تا صدایی غیر از صدای واقعی ملت کورد را پخش کنند.

در چند سال گذشتە که حکومت مستقر در تهران در انزوا قرار گرفتە و رابطەاش با جهان خارج در ضعیفترین نوع خود است اپوزسیون خارج از تهران به دست و پا زدن افتادە تا بتواند از اب گل الود ماهی بگیرد ابی که ملتهای محبوس در ایران را غرق کردە و بە کام نابودی کشاندە است اما این اب سالهاست که گل الود است حال که ملتهای استقلال طلب در پی استقلال و خواست خود هستند ایرانیها و اپوزسیون قدرت طلب و فرصت طلب که تا دیروز خواستار به کرسی نشاندن جلادانی مانند موسوی و روحانی بودند امروز صدایشان را با دروغ و ریا با ما یکی کردە و میخواهند انتخاب ما که تحریم صندوق رای ایرانی است را به نفع خود مصادرە کردە و خواستار تحریم انتخابات شدەاند که گویا میخواهند تغییری ایجاد کنند.
بله درست است باید از انها پرسید “چگونه است بعد از چهل سال تازە یادتان افتادە کە باید صندوق را تحریم کرد؟ خوب بعدش چە میشود؟ چرا این انتخاب را انجام میدهید؟ ایا به خواست ملل غیر فارس تا چە اندازە اهمیت میدهید؟”
در واقع انها صندوق را نە برای واقعیت خواست مردم بلکه برای انتخاب مردم تحریم کردەاند. میدانید پس فردا چە میگویند؟ انها میگویند این مردم به دعوت ما پاسخ دادند و انتخاب ما را قبول کردند پس به ما رای داده و ما را انتخاب کردەاند. انها میخواهند دوبارە انتخاب تحریم صندوق رای را به نفع خود مصادرە کنند. همان عملی که سال 1357 خمینی انجام داد و سرنگونی دیکتاتوری شاه را به رای “اری به جمهوری اسلامی ایران” به نفع خود تمام کرد.
ذهی خیال باطل، کسی که دوبار از یک سوراخ نیش بخورد یا احمق است یا نادان که این ما نیستیم.


ما مردم کورد و غیر فارسها انتخابمان متفاوت است ما انتخاب کردەایم که پای صندوق رای نباشیم چون انتخاب ما ازادی خاک و وطنمان است و نمیخواهیم خاک و وطنمان را با حکومت و مردمی فاشیست شریک باشیم. انتخابات ما یا در کشور ازاد خودمان است یا رفراندوم برای ازادی کشورمان. ما شما را انتخاب نمیکنیم که بر ما حکومت کنید ما انتخاب میکنیم که خودمان بر خودمان حکومت میکنیم. در واقع ما کوردها هم انتخاب خود را میشناسیم و هم پیامدهایش را میدانیم و هم اینکه تجربه کردەایم.ما اجازە نمیدهیم جماعت منتظر السلطنه و دوستانشان دوبارە انتخاب ما را بدزدند و به نفع خود مصادرە کنند.

تحریم انتخابات نه تحریم جمهوری اسلامی بلکه تحریم ایران است. ما مردم غیر فارس در هیچ انتخاباتی در ایران شرکت نمیکنیم و ان را تحریم میکنیم.

نظرات