آیا صلاح الدین به کوردستان خیانت کرد؟

0
292

در اواخر قرن ٦ قمری بسیاری از دولت مردان دولتهای کوردی شدادیان/روادیان/هذبانیان/حسنویە/مروانیان/عنازی و حتی اتابکان لرستان بە دولت تازە تاسیس ایوبیان پیوستند.ایوبیان حاصل نوعی اجماع نوادگان دولتهای کوردی پیش از کوچ ترکها بە خاورمیانە بودند و در درجە دوم تمام اقوام ملت کورد
کە از سرتاسر کوردستان بودند بە دولت ایوبیان پیوستند.بعد از تشکیل ایوبیان بسیاری از قبایل کورد برای گسترش قلمرو ایوبیان بە شمال افریقا گسیل شدند و بە طرز چشم گیری واژەی کورد در متون و منابع عربی رشد کرد.
‏مورخان و نویسندگانی کە پیش از این از کوردها بطور
دیگری سخن میگفتند و
مینوشتند، بە یکبارە بە مدح و ستایش انان پرداختند و هنوز هم بیشترین منابع و مدارک در زمینە کوردها بە قرن ٦تا ۸ بازمیگردد کە در شام و مصر نوشتەشدەاند.اوج بروز و ظهور کوردها در زمان ایوبیان و ممالک است.
‏اکثر فیلسوفان/مورخان/دانشمندان کورد مربوط بە زمان ایوبیان هستند
برای مثال ترک ها بە هر دری چنگ میزنند کە ابن سینا، فارابی و نظامی گنجوی را ترک نشان دهند.
‏برای ان دستە از کوردهای ناسیونالیست رادیکال کەمیگویند صلاح الدین هیچ کاری برای کوردستان نکرد بدک نیست یکم تاریخ بخوانند ، اگر امکانش هست بفرمایند پیش از صلاح الدین کجای کوردستان دراشغال
مهاجرین اسیای میانە نبود؟ (ترکها) در اواخرقرن ٥ تمام امارات های مستقلی کوردی بە اشغال مهاجرین اسیای میانە(سلجوقیان) در امدە بودند و نامی انچنان در متون تاریخی از کوردها تا قبل از ایوبیان بە طور چشم گیری بە چشم نمی خورد، صلاح الدین و ایوبیان تمام مناطق کورستان(شمال،جنوب و غرب) را
از مهاجرین ترک بازپس گرفتند و حکم این مناطق را بە حاکمان کورد سپردند، در اواخر عمر دولت ایوبیان ملک اشرف ایوبی در حاڵ پیشروی در اتروپاتگان (بە زبان عربی اذربایجان) بود کە شکوە و عظمت امارات های کوردی این مناطق را احیا کنند کە با هجوم خوارزمشاهیان و بعدا مغولها این تلاش ناکام
ماند.
حکم میکردند و هیچ دولت ناسیونالیست اتنیکی در دنیا وجود خارجی نداشت کە صلاح الدین را بە این متهم کنند چراکە دولت کوردستان را تاسیس نکرد.
‏بعضا دستەای از کوردهای رادیکال بر این باورند کە بخاطر جنگهای صلیبی ، دولتهای مسیحی بعد از ج ج اول
از تشکیل دولت مستقل کوردستان در شمال و جنوب کوردستان جلوگیری کردند (کوردستان تحت اشغال ترکیە و عراق ) کە این یک حدس و گمانی بیش نیست، کشوریکە بطور جدی مخالف تشکیل دولت مستقل کوردستان بود ! روسیە بود
‏کشوریکە مرز زمینی با دولت کوردستان داشت و تاریخا کوردها برقفقازحکومت کردەبودند
انان بە هیچ وجە اجازە ندادند کە کوردها در همسایگی انان دولت مستقل خویش را برپا کنند ، هرچند بسیاری از کورد ها از نقش منفور مذهبی رهبران وقت کورها هیچ سخنی بە میان نمی اورند کە چطور این فرصت طلایی برای احیای دولت ملت کوردستان از دست دادند، برای مثال ملک محمود حاضر بە دست دادن
با انگلیسی ها نبود کە همین باعث روی گرداندن انگلیسی ها از تشکیل دولت کورستان کە در ان زمان همان ولایت موسل بود شد.
‏این متن جهت باز خوانی دقیق و بی سانسوری تاریخ ایوبیان است کە از طرف مذهبی ها و ناسیونالیست های رادیکا کوردستان بطور عجیبی مورد انتقاد قرار میگیرد.

پ.ن : من یک انسان کاملا نا باورم و به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارم

فرید لطیفی

نظرات