احمد عاشورپور نامی نیک و قابل ستایش برای ملت کاسپین

0
618

احمد عاشورپور نامی است نیک و قابل ستایش برای ملت کاسپین ، هنرمندی که دغدغه نابودی زبان مادری ملت کاسپین را که نتیجه یک سیستم مرکزگرا است داشت . امروز جوانان انزلی چی بر سر مزار او سوگند یاد کردند تا احقاق حقوق ملت کاسپین از پا نخواهند نشست ‌

.party.of.caspian/videos/371788390210135/

Comments

comments