راجدوستیں بلوچاں تپاک بیگی انت

0
989
بهرے چه رونشتی بلوچستان ءِ سرپدیں ورنا هورگوں آدگه ایردستیں راجانی مهلوک وتی توار په آزاتی ءُ تهران ءِ واکدارانی زدّ ءَ برز کت۰ هزاراں پاشپاد ءُ شُدیگ ( گُژنگ )  ءُ واریں پارس مهلوک پاد آتک اَنتءُ هما که وتی زرّاں ماں ایرانی بانک ءُ شرکتاں باهینتگ اَت هم ماں مزں شهراں گوں کوکار ءُ سلوات وتی نارازی یاں چه واکداراں درشاں کت اَنت۰
ماں چنت مزن شهرءَ پلیس ءُ بسیج ءِ بنجاه آس ماندارگ بوتنت ءُ ده روچ ءِ درگت ءَ بیست لدیگی بسیجی ءُ سپاهیگ ماں بلوچستان ، کوردستان ءُ الاحوازءَ کشگ بوتنت۰  سدانی سد نارازیں دسگر ءُ بےشمار زدگ ءُ ٹپی بوت انت۰ پنجاه نپر چه پادآتکگیں مهلوک کشگ بوتنت۰ 
مافیایی سپاه ءُ هامنه ای ٹولی په مردمی جنزءِ گٹ تروس کنگ ءَ وتی گلامیں شیهه چه اوگانستان، پاکستان  ، بگداد ءُ شام ءِ کٹریں مردم کُش آورت انت ءُ گوں کارچ ءُ تبرزین ءُ تپنگ پادآتگیں مردمانی سرا دور دات اَنت۰ پریشانیں لبنانی ” حسن نصر۰۰۰” شر زانت که گوں پادآتکگیں مردمانی سُوب  آیی ءِ ٹولی ءِ درچ ءُ پگار بند بیت،  جار جت که آیی ءِ ٹولی په وتی لدیگی پئوجءِ راهی کنگ ءَ دیم په ایران تیارانت تاں تهرانءِ رژیم برجاه بمانیت .
هما وڑا که پدّر بوت هنوگیں جنز یکدست ءُ تپاک نه اَت ءُ ایشی مستریں سوب ایش انت که مردمانی نارازی ءِ دلیل ءُ آهانی مکسد بید چه “مرگ بر خامنه ای”  یک نهنت۰ په درور ایردستیں راجانی لوٹ ءُ واهگاں گون پارس مهلوک ءِ لوٹاں یک وڑا نه اتنت۰
پادآتکگیں  پارس مهلوک په وتی باهینتگیں زرانی درگیجگ، وردنی چیزانی ارزاں کنگ، پارس ناسیونالیسم ءِ برزدستی ، ملا ٹولی ءِ رژیمءِ چپیگ کنگ ءُ په وتی هژم ءِ درشاں کنگ ءَ چه لوگاں درآتکنت ءُ کوکار ءُ سلوات اِش کُت۰ هال آنکه ایردستیں راج په وتی راجی هکآنی پچ گرگ ءَ   پادآتکنت ءُ په درور تورک  جار  جت که آ په آزربایجان ءِ هاترا ءُ په وتی هکّاں پاآتکگ انت۰ الاحوازی ورنا په وتی ڈیه ءِ آزاتی ءَ هنگت ءَ اوشتاتگ ءُ رمبے سلاه چست کته هنوں گوں مافیایی سپاه ءُ لدیگی بسیج جنگ  کنگاینت۰ بلوچ ورنا هم گوں آزاد بلوچستان ءِ برزیں نام ءِ کوکار کنگ ءَ  راجدپتری کارے کُت۰ کورد هم ایردستی ءَ نه منّ انت ءُ کرماشان جنگجاهے جوڑ بوتگ۰  
  بلوچانی اگده داریں واننده ، راجدوستیں دینی رهنما، درانڈیهیں سیاسی ءُ اگده داریں زانتکار، جلاوتنین مردمءُ سیاسی هوربند هم یکدست ءُ تپاک نهنت ءُ الم انت بے سروکیں جنز چنت روچ گیشترا دراج کش نه بیت۰ 
هنوں بن گپ ایش انت که بلوچاں په وتی راجی هکّانی پد جنگ ءَ چونکا دیما روگی انت۰ درستاں  سرپد بیگی ءُ باورکنگی انت که نه اے هونواریں ملایانی  لدیگی رژیم مانیت ءُ نئیکه ایران نامیں ملکے اے داب ءَ برجاه بوت کنت۰ البت هامنه ای  ٹولی ءِ سیاسی واک  بید چه ایردستیں راجانی هوربندی جهداں تهنا په کوکارءُ سلوات پچ گرگ نه بیت۰
بلوچ ڈیه ءِ رونشتی بهرءِ  بلوچاں هاسکار راجدوستیں مردماں تپاک ءُ یکجاه بیگی انت ءُ درستاں په یک تپاکیں هوربندے ءُ راجی پلاتفرمے ءِ  اڈ کنگ ءَ وتی کوشست  بکننت تاں په آیوکیں دورا چه مردمانی جُنز پَشت مه کپنت۰ بلوچ ءِ راجی جنز ءُ بلوچانی بیداری مرچی هما میزاں رستگ که اگاں بلوچ کماش ءُ سروک په وتی کهدایی ءُ ادارُکی نپ ءُ سیتّاں تپاکی ءِ دیمپاں مه بنت په ڈیه ءُ مئے راج ءَ گهترانت۰ 
اگاں انگت ءَ هست انت چُشیں بلوچ که  ایران ءِ سیم سرانی رکّینگ ءِ وَهم ءَ اَنت وتی چماں شر پچ بکننت ءُ تُشے گیشتر بلوچی پگربکن انت۰ دژمن بزاں پارس ناسیونالیستاں لوٹنت  چنت میلیوں درآمد ءُ ڈنّی به لڈیننت ءُ بلوچستان  بیارنت ءُ ماں ملک ءِ تیاب دپی شهر ءُ بندناں جاه مننداِش بکننت تاں مئے ڈیه ءُ ملک ءَ مدامی زوربرد بکننت،  مئے راجی پجّارءَ گار ءُ گمسار بکننت ءُ ما  ءُ مئے پدریچاں مدام وتی ایردست بدارنت ۰
مئے ایردستیں راج دراجیں مدتے اوپار کشّ اِتگ۰ نوں ما را سار کنگی انت، یکدگرءِ وجود ءُ هکّاں به منّین ءُ بزانیں که  نا تپاکی ءُ وت ماں وتی جیڑه یاں ما را  باز تاوان داتگ۰ پمّا بلوچان راهے بید چه تپاکی ءُ همتواری پَشت نه کپتگ۰
محمد کریم بلوچ
ژانویه 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here