کوردستان ءِ جنگ آزادی، دیم په دیمی گوں میان استمانی تروریسم ءُ اروپایی – امریکی سیاسی واکدارانی دوپوستی

0
1727
کورد راج ءُ کوردستان ءِ جنگ که په وت مستری ءَ گیش چه سد سال انت هور بندی شکلے ءَ دیما روگ انت هنوں بهرے چه دگنیاے ءِ جنگ گوں میاں استمانی تروریسم ءَ  بوتگ۰ ماں اے جنگ ءَ که چه شهر “الرقه” ءَ بگر تاں” کرکوک” ءَ جاری انت کورد مهلوک بے شمار کربانی  داتگ۰
کورد راج گوں میاں استمانی تروریستاں چوش که ایرانی لدیگی سپاه قدس، عراقی حشد شیعی، داعش، بشراسد ءِ ٹولی ءُ لبنانی حسن نصرالله ءِ دگه تروریستی ٹولی یاں دیم په دیم انت ءُ امریکی ءُ اروپایی ملکانی   بدکئولین ءُ پلینڈیں واکدار کر مه گوشی  کنگاینت۰
شانزده ءُ هبده اکتبر ۲۰۱۷ کوردستان ءِ راجدپتر ءِ هما  روچ اَنت که ایرانی لدیگی سپاه قدس ءُ تروریستی حشد شیعی کرکوک ءُ کوردانی سرزمین ءِ سرا گوں امریکی سلاهاں هلگر کت۰ هما روچ که بین المللی  تروریستی هوربند په مذهبی جنگ ءُ کوردانی کشت ءُ کوش ءَ “کرکوک” ءِ سرا اُروش برت  کوردستان ءِ شیرزال ءُ شیرمردیں پیشمرگاں شهر “الرقه” ءَ چه داعش ءِ دستا آزات کت۰
هما روچ که  کوردانی هم شوریں اروپایی ءُ امریکی واکدار وتی دوتل ءُ دوپوستی ءَ شَرّ پیش داشت ۰ آنه لوٹنٹ بگندانت که آهانی سلاه بین المللی لدیگی تروریستانی دستاینت۰ هما  تروریست  که کورد ءُ کوردستان ءِ هونی دژمن ءُ کوردستانءِ آزاتی ءُ وت مستری هلاپ انت۰ هما پدمنتگیں مذهبی تروریست که میلیوناں بے گناهیں انسان ءِ مُلک ءُ زندا آس ماندارگ لوٹنت۰
امریکی ءُ اروپایی ملکانی پلینڈیں واکدار که گوشنت گوں میاں استمانی تروریسم ءَ جنگاینت کوردستان ءُ  کورد پیشمرگاں په وتی سیت ءُبنڈلے دلار، په نپت (ٹیل) ءُ گاز ءِ هاترا تروریستانی دیما در رمبینت۰
نمیرانیں دکتور عبدالرحمن ءِ اے گپ ءِ یات یک رندے دگه تاجگ بوت:  “کوردان ءَ بید چه وتی ماتکوه ءُ ٹیهراں دگه دوست نیست”۰ ایردستیں راج ءُ دگنیاے ءِ مردم گندگاینت که دو تل ءُ دو پوستیں امریکی ءُ اروپا سیاسی سروک ءُ واکداراں چوں کرمه گوشی کنگاینت۰
بیداریں کورد راج ءُ پیشمرگاں تهنا په کوردستان ءِ آزاتی ءَ جنگ نه کنگاینت آ په “تمدن بشری” ءُ انسانیتءُ انسانی بُنُکی هکّانی هاترا اوشتاتگ ءُ گوں بین المللی تروریسم ءَ دیم په دیم انت۰
  آز ات ءُ آباد باتنت کوردستان ءُ بلوچستان
محمد کریم بلوچ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here