تەم لە نووسینی فەرهاد عیزەتی زادە

0
1133

فەرهاد عیزەتی زادە
فەرهاد عیزەتی زادە

نووسینی: فەرهاد عیزەتی زادە

خەوەرکەر خەوەر هاورد ک له وڵات هاوسا سؤره !

لە دەم ئێوارەگانێگ، ئامی شفووڕ گەل واخی گەل واخی[1] هندڵ وه دەس لە ماڵ هاتەو دەيشت. ئامی پێشت چەمان و هندڵ خس لە جيب و تا ئەوره زوور داشت هندڵ پێچان، ماشين نرکەێگ کرد و زرپەێگ هەڵسا و گوڵتووپەێگ دؤد لە دؤاێ ماشين درچێ! ماشين رووشن نەؤ !

قردگ قردگ و بڕبڕ مەردم لە خانگەيل وەر و پێشت هاتنەو دەيشت و لە دەور جيب گردەو بؤن!

سووراو زووان چەفت، یەێ شانێ لەکوتر هاوردؤدەو دەيشت و کەمێ لەلنگ شواڵەگەێ کيشاؤدەو بان. قورقەێ کرد و وه ت:

– ئامی، بنزيل ها لە ناوێ؟

ئامی گڕێ ساکت مەن، هناسی کيشا و بێ سەرهيزدان وه ت:

– دؤەکه شەوەکی پڕێ کردمه!

سە يە تەمؤرەژەن دؤ سێوڵێ پێچ دا و پفێ دا لە چووخەگەێ و وەت:

– رؤن چه؟ رؤن دێری؟

ئامی بسکەێ کرد و چشتێ نەوەت.

کەم کەم ژن و پياێ لە ماڵ، هاتنەو دەيشت وگرده و بؤن، ئسی خاواره وه شەلەشەل و هووزگورچێ گا، وە تڵ و تانجی و بێەروەگ گاڕان دريژ وه شؤتەشؤت! بێەروەگ شوان بؤ، لەبه لە پەس فيکه کيشاؤد، هناێ وەل کەسێ قسە کرد، شؤت کيشا!

ئامی د جاره هندڵ کوتا جيب گرپەێ کرد و رووشن نەؤ!

عەلی زووان پيەن وەت:

– وه بێ ماشين وه سؤرا نيەڕەسيم ! ئەگەر کەسێ تواێ بچود ئلان وه چارواوا بچوود تؤلق بەيان ها لە ئەوره!

سووراو زووان چەفت وەت:

– ئيمە وه بێ ماشين نيەچيم!

سەيە تەمؤرەژەن خڕێ خوارده ناو مەردما و دوجاره قورقەێ کرد و وەت:

_ منيش وه بێ ماشين نيەچم!

عەلی زوان پيەن وەت:

_ باێەس م بەرمەکی بووم؟ ماشين هن بنەماڵ منه! خوەم و ژنم لە وەر ماشين نيشيم!

فچەفچ له مەردما هێز گرت وه يەکەو وەتن:

_ ئيمەيش ماشين توايم!

ژن مێرزا بەقاڵ وەت:

– گشتێ ک نيەتؤەنيم بچيمه سؤر چەپاومان کەن! هەر چێ دێريم لە دەسمان چوود وڵات خەننه پيمان!

ئامی لە ژێر لچەو وەت:

_ ماشين هێما رووشن نەؤه يەک مەکووشن!

ئسی خاواره وەت:

– وە هەرچێگەو بچين م تيەم، گەها چشتێ گيرم کەفت!

کەم کەم هووز وەرزێر، خڵ نانەوا و شوان و وەرەيلەوانەيليش له ماڵ هاتن و گردەو بؤن و چشتێ نەوەتن!

سەيه تەمؤرەژەن وەت:

– م باوگم ئڕاێ مردمە دەرهاتێيە! ئە سؤره سەر رم بڕيەێد، ئەر دەزؤرانيە سەر م بڕيەێد!

عەلی زوان پيەن دەنگێ بەرزەو کرد و وەت:

_ بنەماڵ م باێەد نيشتؤن يا خەفتؤن! باپيرم لە بان ئێ مردمە کوشيا! جفتی کوڕم نامەو بان ئێ مردمه! قورخ و ميلکان و هەوارگە و زمگەدان لە منه!

سووراو زووان چەفت وەت :

_ زامەت مێەواندان ها بان کيەو؟ سەرتيل ئێڵ منم! ئەمنيەو دەوڵەت لە ماڵ م کوو بوون مێوانی دەر منم! جيب هن من و ژن مناڵمه!

ئسی خاواره پيرکەێگ کرد و وەت:

_ ئمجا ئێ جيبە رووشن بوو؟

بێەروەگُ گاڕان دريژ مفەێگ کرد و یەێ کلگێ هێز دا و وەت:

_ برا ئيوە سێ چوار ماڵە، خووەدان بەکەفن لەيەک، ئێ دؤامان وە پا چيمن!

سەيە تەموورەژەن کەف دەور دەمێ گرتيؤد و سێوڵێ بژبژەو بؤد، وەت:

_ گەپ ئيمە وە ت چه؟ مامر کوورەيد؟ لە کوو خا کەيد؟ بابا قوقو ! دادا قوقو!؟

گاران دريژ جواو نێيا و پێشت کردەو مەردم و هناسێ هەڵکيشا!

کوتەڵ خوەر، چەويلێ پاکەو کرد، تسپؤيەگەێ لە گيرفان دەرهاورد و وەت:

_ گشتمان وەيەکەو دەڵەک جيب بەيمن!

ئامی بێدەنگ بێدەنگ نيشتە پێشت جيب و وەت:

_ وە يەکەو زوور بەکەن!

پيايل ناد عەلی بردن و دەڵەک جيب دان وەرەو رؤە پاڵ!

دەنگ عەلی عەلی هێز گرت و ئامی گاجار کڵاچ وڵ کرد و جيب تەکانی خوارد، دؤدێ وەشان و رووشن نەؤ.

سووفی دەوريش لچی تەکانێ خوارد دوواێگ خوەنی و پفێگ کردە دەور خوەێا، وەت:

_ گشتێ بچن، ئيشالا خەێرە! ئيمە گ پاێ هاتن نەێريم!

مەردم هەسە هەس و هنەهن وڵ جيب کردن، له بان سان بەڕ گەوراێ وەر ديەکە کووڵە دان!

سەيە تەموورەژن وەت:

_ ئێ جيبە ئەر رووشن بوو، هە ئيمه گرێ!!

سووراو زووان چەفت وەت:

_ برا باێەد ت نان ئڕا خودا بردؤد؟

عەلی زووان پيەن کردەو جوواو:

_ هەرکەس ناو ئێ گەپە بەێد، مێژگ خەمە دەمێ! باوگ م بەێراخ دا وە دەم تووپخانەێ شاوا!

گووچان ئەرژن لە ژێر پاڵتاو دراوردو تاو گووچان دا!

گڕێ نەکيشا، هەر بڕێگ وەرو لاێگ کيشان!

مرخش هێز گرت!

هووز سەيە تەموورەژن قووشەن کيشان، هاوارکەر زووان چەفت قؤ کرده وڵاتا و زارا شەرەونەڕ لە هووز زووان پيەن باقەباقە تێڵا کوو کرد و دا لە سينگ و وەت:

_ هووز مايخان شواڵدان گا بخوەێدەێ! مەگەر ڵەي بنەماڵە دي مەرد نەمەنيە!

ديەکە بڕ خووارد و دەنگ تريکەێ ژن و مناڵ، هاوار پيايل و قرچەێ گورز و کوتەک، گووش وڵات کەڕ کرد!

داڵەگە زينەت، قورئان وەباوش، سەنگين سەنگين، لە ناوڕاس مەردم دەنگي هيزدا:

_ تەسەق بکەنە ئێ قورانه!

عەلگ هەنەزا کووتا و چوارشانە، گەڵتاف گرت و چما کەڵ پەڕی، هناێ سان وەشان، گن گن گووشته زەؤ هێز دا!

سووراو کەڕەک کيشاو سەر! سێ گورز وە يەکەو لێ هاتەو خوار… بؤه زاکان جەنگ!

باقه باقه تێڵا لە يەک شکانن، دەنگ مناڵ و ژن و گەورا وەل قاڕقؤ پەسا وەل دەنگ سەگ پاسا بؤدە يەکا!

شه وار چؤ دەليای قييل وڵات داپوشان. ترؤسکە هسارەيل، وەل زەؤا چەوچەو کردن.

ئامی لە بان سان بەڕ گەوراێگ سيکار کيشا و وەر جيب لە رؤەپاڵ بؤدەو خوار!

هەيمان کەڵەشير باڵ نيايؤد، داڵەگە زينەت ماڵ وە ماڵ گردی و جاجگ و رؤن نا بان زام دەس خواردێەيلا! سەر شکياؤد، پا شکياؤد، دگان کەفتؤد و گن گن گووشت لە گيان پيايل و ژنەيل بچ هەڵکەن بؤد! داڵگە لەيلا جاجگ و رؤن تێوانەو و نووڕ کرد و خراو دا!

_ تفە کاردان، بنەماڵەێ ماي، وجاخ کوور و تشگاێ سييه! ئاو بکنە کووانێ، ماڵ بڕمنن، دؤ ئەسپەيلدان بووڕن! باپيرمان مايخان چوو هزاره خس، وڵات قورخ و ميلکانێ بؤ ! دنيا مڵکی بؤ هەرکەس هات دووڵێ برد هەرکەس هات قڵاپەچيەێگ جياوازەو کرد، ئێرنگە خوەمان بؤمنەسه لاێە و خاوارە و گورچي گا و يەک کوشيمن! خوەزێەو گشتێ بؤنه يەکێ يەکەگەيش وا بوەيدەێ!

خوەر دەس و نەێزەێ له زەؤا هێز گرتؤد!

باوەمير هوورەچڕ، لە گوڵ سووا، د پرووقەی چڕی. له بان چياێ بەرز ديەکە بڕێ دؤەت و کوڕە کورپە، دەس يەک گرتؤن و دەسماڵ خڕدان و ئاواز خوەنين و چووپی کيشان! لە دؤر دؤرا وا دەنگ دێوڵ وەل خوەێا هاورد.



تەمەلؤل پا تاوەێ کؤەسان داپوشاؤد…

[1] – گشاد گشاد راه رفتن

سه‌رنج و كۆمێنت

كۆمێنت