‎تاگ تسریع در اخراج پناهجویان افغان رد شده از آلمان

‎تاگ: تسریع در اخراج پناهجویان افغان رد شده از آلمان

۳۲ پناهجوی افغان در معرض اخراج از دست پلیس آلمان...

دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که ۳۲ پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی این کشور رد شده بود، موفق شده اند از...