پلورالیسم.

0
381

تبیین واژگان سیاسی .
دفتر آموزش سیاسی حزب .

پلورالیسم به معنی کثرتگرایی میباشد .بدین مفهوم که تکثر فرهنگی و زبانی و بطور کلی تکثر ملی در کشور به رسمیت شناخته شود و آزادی اندیشه های مختلف سیاسی در جامعه وجود داشته باشد . در علوم سیاسی در جوامع مدرن غربی به آن Diversity؛ گفته میشود .پلورالیسم یک اندیشه سیاسی است که در جهت احقاق حقوق بشر و نهادینه کردن دموکراسی فرم گرفته است . در کشورهای خاورمیانه که از تکثر ملی برخوردار هستند ؛ تکثر گرایی بهترین شیوه مدیریتی در جامعه میباشد و از اختناق و دیکتاتوری جلوگیری میکند و اجازه نمیدهد تا قدرت و ثروت در دست یک واحد اجتماعی انباشته گردد .تمامی واحدهای اجتماعی و اتنیک های مختلف ؛حق برخورداری از تمامی حقوق انسانی و طبیغی خودرا دارا میباشند .پلورالیسم سیاسی ؛ ضامن وحدت کشور است چون تمامی ملیتهای ایران دارای مشارکت سیاسی برابر خواهند بود و تبعیض و استبداد از بین خواهد رفت و کشور به شکوفایی فرهنگی و اخلاقی و توسعه سیاسی خواهد رسید و مناطق پیرامونی از حاشیه خارج خواهند شد و در متن قرار خواهند گرفت .
شعار سازمان ملل متحد در چند سال پیش پلورالیسم بود تحت عنوان ” وحدت در تکثر است ” . متفاوت بودن زبانها و فرهنگها و پوششها در یک سرزمین به معنای اختلاف نیست . متفاوت بودن ؛ به معنای بد یا خوب بودن نیست و به معنای خصومت و دشمنی نمیباشد . تکثر ملی را با خودبرتربینی و تحقیرو نفی دیگران نمیتوان استتار کرد .استبداد مرکزی ؛ در یک برنامه سیستماتیک و برنامه ریزی شده دراز مدت؛ سعی کرد تا یکسان سازی اجباری را جایگزین تنوع ملی سازد اما با شکست روبه رو شد و موج هویت طلبی که امروزه شاهد آن در تمام عرصه های اجتماعی هستیم ؛ واکنشی است در مقابل یکسان سازی دولتی . در فلسفه پلورالیسم ؛ تمام اندیشه ها ؛ مذاهب ؛زبانها و پوششها آزادخواهند بود و انسانها ارزش واقعی خودرا خواهند داشت وهمه افراد جامعه در امور سیاسی مشارکت فعال خواهند داشت .

 

نویسنده  فرامرز بختیار

Comments

comments