وجه تشابه شاه اللهی و حزب اللهی .

0
468

وجه تشابه شاه اللهی و حزب اللهی ؛ هردو اینها نقد ناپذیر هستند. هردو خرد گریز ند . هردو مرده پرست و فرد پرست هستند.هردو فرهنگ ستیزند . هردو تمرکز گرا و خود محق بین هستند. هردو نگهبانان قبور هستند. هردو از تکثر و تنوع هراس دارند. هردو مداح و ستایشگر هستند هرد خود را مبدا تاریخ میدانند.هردو معتقد به مذهب و تقدیر و سرنوشت هستند.و هردو وجود خود را در نفی وجود دیگران میبینند.

Comments

comments