مافیای آب را در سرزمین بختیاری زمینگیر میکنیم‌.

0
352

همزمان با سالروز فتح طهران توسط مشروطه خواهان بختیاری مبارزات مردمی برای لغو پروژه ضدملی انتقال آب کوهرنگ۳ وارد فاز عملیاتی می شود.

Comments

comments