زبان مادری

0
344

‍  آهای زبان مادری
پشت کدام “ایل وگ”
جا مانده ای در سردسیر

که کودکانت دیگر
نمی دانند “دا” چیست

کدام “مال کَنون”
آخرین کوچت شد
که ایل سکان گزید
و دیگر
” مالی وِ رَه” نیفتاد

های “زون دائی”
گرچه رنگ باختی
اما
“ز ویرُم نیرِوی”

دوباره مرمتت می کنم
ای که به جان من آمیخته ای
مثل شیر مادر

تیناز بارانی

Comments

comments