رنگین نمایی عصر ناسیونالیسم پارسی /آریایی/ایرانی !

0
326

با شناخت عمیق تاریخ معاصر ایران در خواهید یافت که مورخین تاریخ معاصر این مملکت ؛ که اغلب از ناسیونالیست های فارس یا خود پارس پندار اند ؛ و خالی از غرض و مرض نبوده و نیستند ؛گاه به حذف, گاه به خدش ؛ گاه به غش ؛ گاه به کتمان و گاه به تغییر و وارونه نمایی تاریخ معاصر خود ؛ دست زده و می زنند و تفسیر به رای و تعبیر به میل و مقصود بسیار کرده و می کنند ؛ که به عبث به ” رنگین نمایی ” عصر آریامهری و “سیاه نمایی ” تاریخ پس و پیش از این دو دوره بکوشند ! چنان که گویی که پس از قاجار .ایران , سوئیس بوده ؟!
کتاب تاریخ معاصر این ممالک را یک صفحه در میان ؛ باید سفید باقی گذاشت تا آیندگان با انصاف و بی طرف بیایند و جاهای خالی و ناگفته و کتمان شده یا باژگونه نمایانده شده را ؛ باز نویسی کنند !

این کیهان و این صفحه و این اعدام ها, مربوط به اعدام های انقلاب اسلامی بهمن سال ۵٧ نیست ! نه ! ؟

این تصاویر و صحنه های اعدام ,مربوط به اعدام دسته جمعی سران قوم لُر(ممسنی , کوهمره سرخی . بویر احمدی ,بختیاری ) در عصر آریامهری ؛عصری طلایی ناسیونالیسم آریایی _ پارسی است . عصری که که ناسیونالیست های ایرانی آن را ,سمبل تمدن و آزادی و امنیت و دمکراسی نمایانده و چماق کرده , سر نسل جدید بی خبر می کوبند !!

براستی آن ارتشبد های اعدامی سال ۵٧ تقاص چه چیزی را پس دادند ؟
ای کشته که را کشتی تا کشته شدی باز ؟
تا باز که او را بکشد ,آنکه تو را کشت ؟

نوسینده نورعلی مرادی

Comments

comments