(دُهدر سِر نه بِجا)

0
167

دُهــــدرِ سِـــر نـــه بِــجا
ســی کَشُنــدیم انــــدکا
تــو کــه دوسم نداشتی
په ســی کردیم ری سیا

مـُـونــه کــردیـــه کَچَل
خَــنــده زار ای بَــچــَل
دُهــــدرِ سِــر نه بخیـر
په سیچه وَندیم حَچَل

چــــی اَنـــارِ کُتُکُــــم
جور برف مو ایتُوکُم
دیـدمت با یکــی دی
په تا کـی مــو نَپُکـم

نه بِتُـرُ سِــر نـه بـِـجا
دی نیـام بــه انـــدکا
چنـدتا دل برشتییـه
بَشخیمت به اوخـد

(شهـــــریار القاصــــی بابااحمـــدی)

Comments

comments