تقدس زدایی از سیاست .

0
412

پرستش د ر سیاست مدرن جایگاهی ندارد . تقدس زدایی از اصول اولیه دموکراسی میباشد . در سیاست هیچ چیز مقدس نیست . یکی از عوامل عقبماندگی جهان سوم ؛ پرستیدن میباشد . پرستش یک واژه مذهبی میباشد و متعلق به قرون وسطی و در جوامع مدرن غربی جایگاهی ندارد . در جوامعی که تعقل و اندیشه و منطق و استدلال حاکم گردد ؛پرستش ؛جایگاه ارزشی نخواهد داشت . پرستش ؛باعث تعصب میگردد و تعصب هم انسان را وادار میکند به کشتن همنوعان خود بپردازد . بیشترین کشتار و جنگ در تاریخ بشر به علت پرستش بوده است . در جنگ دوم جهانی 60 ملیون انسان قربانی خاک و خون پرستی و نژاد پرستی گردیدند .فرد پرستی ؛باعث بوجود امدن فاشیسم شد و دیکتاتورهای حقیری که خودرا جاودان میپنداشتند .مرده پرستی ؛که از ناهنجاریهای اجتماعی ایرانیان میباشد؛یکی از علل عقبماندگیهاست . ناموس پرستی در ایران باعث قتلهای ناموسی میشود که امروزه یکی از معضلات جامعه عقبمانده ما میباشد ؛ و ارزش زن را در حد یک ناموس پائین میاورد و آن را بصورت شئی در میاورد که متعلق به این وآن میباشد . به همه مردی متعلق است اما به خودش متعلق نیست .این دیدگاه منفی به زن ؛باعث شده است تا زنان استقلال شخصیتی نداشته باشند و مورد تحقیر قرار بگیرند . آنچه باید در محور تفکر قرار بگیرد ؛احترام به انسان و ارزش های انسانی ورعایت حقوق طبیعی و انسانی دیگران میباشد . هر آنچه را که برای خودمیخواهیم ؛ برای دیگری هم بخواهیم و به شخصیت کودکان و زنان و همنوعان خود احترام بگزاریم تا گامهای اولیه به سوی توسعه اجتماعی و آزادی و دموکراسی برداشته شود .

Comments

comments

SHARE
‎مطلب قبلیناشناس
‎مطلب بعدیزبان مادری