اساسنامه حزب اتحاد بختیاری؛ لرستان ؛کهگیلویه و بویر احمد.(لرستانات )BLKP

0
642

اساسنامه حزب اتحاد بختیاری؛ لرستان ؛کهگیلویه و بویر احمد.(لرستانات )BLKP
نگاهی کوتاه به منطقه نشان میدهد؛ این قوم علیرغم اینکه در منطقه ای زیست میکند که بالاترین درصد سرمایه ملی ایران در آن نهفته است با کمال تاسف امروز در اوج فقر و پراکندگی زندگی میکند . اگر راه حل منطقی پیدا نشود ؛روزی این ملیت هویت خودرا فراموش خواهد کرد .نظام سیاسی ایلی و دموکراسی طایفه ای که سالیان دراز عامل اتحاد؛ یگانگی ایلی و شیوه اداری این قوم بوده است ؛ با شکل گرفتن تمرکز دولتی ؛کارایی گذشته را نداردو تشکلات سیاسی و حزبی مدرن باید جایگزین آن شود .
باور ما این است که این حزب نباید آلوده به ایسمگرایی و فرهنگهای وارداتی گردد ؛چرا که ناخوانی آن بافرهنگ؛خواسته هاو نیازهای جامعه ما حاصلی جز شکست نخواهد داشت ولی این بدان معنا نیست که بازمان پیش نرویم و از اندیشه های سازنده جهان مدرن سود نجوئیم .
مبانی و اصول پایه ای .
1- بدون وجود ایرانی آزاد ؛فدرال ؛و مردمسالار ؛ حضور ما مانند همه مردمان دیگرجامعه ؛حضور فیزیکی خنثی خواهد بود ؛ از اینرو بیش از هرچیز اتحاد و دموکراسی در ایران هدف ما است و در چنین جامعه ای طبیعتا توان خودرا به کار خواهیم بست که از نظر سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ؛منافع ملیت لر را در نظر گرفته و برای احقاق حقوق آنان بکوشیم .
2- از آنجا که انسان آزاد آفریده شده ؛ هیچ مقام و یا اندیشه ای حق صلب این آزادی را ندارد . دولت موظف است حافظ این حق باشد .کلیه حقوق بشرپذیرفته شده در جامعه بین الملل مورد احترام و سرلوحه کاری حزب خواهد بود .
دیدگاه سیاسی
3- تکثر ملی و فرهنگی درایران را به رسمیت میشناسیم ودر چهار چوب مصالح ملی ؛دست دوستی به سوی احزاب و اقوام و ملل از هر دین و نژاد و مذهب دراز کرده و بر مبنای روابط عادلانه متقابل حرکت خواهیم کرد .

4- دیدگاه اقتصادی
کشور ایران کشوری ثروتمند و زرخیز است ؛ در صورت ایجاد سیستمی غیز متمرکز و دموکرات ؛توان آنرا دارد که عقب افتادگی های تحمیلی موجود را جبران سازد .سیستم اقتصادی ایران باید تلفیقی از اندیشه های اقتصادی موجود باشد که با شرایط اجتماعی و اقلیمی ما سازگار باشد .استانداردهای پذیرفته شده بین المللی از قبیل حقوق کارگر ؛ تضمین کار ؛حقوق بیکاری ؛بازنشستگی ؛تشکیل اتحادیه ها و سندیکاها؛آموزش رایگان ؛بیمه درمانی ؛تامین مسکن ؛خدمات اجتماعی و تامین امکانالت تحقیقی ؛ از جمله اهدافی است که بدان باور داریم .

5- مذهب
به مذاهب گوناگون احترام میگذاریم و خواهان جدایی کامل دین از دولت میباشیم . مذهب رسمی را نفی میکنیم چون در تضاد با دموکراسی میباشد . ارزش های انسانی و حقوق طبیعی انسان و خردگرایی را ارج مینهیم .
6- آزادی بیان ؛زبان واندیشه
این آزادیها نه تنها باید تامین ؛ بلکه از طریق قوانین باید تضمین گردد؛ چرا که نه تنها از اصول اولیه دموکراسی است بلکه در عمل ضامن تداوم دموکراسی است .رسانه های گروهی باید از کنترل دولت خارج گردند و در عمل آزادی کامل داشته باشند .
مساله ملی درایران .
ملیت لر ودیگر ملیتها ؛به دلیل سیاستهای غلط دولت های مرکزی و فقدان بینش تاریخی نسبت به اقوام همواره مورد ستم و تبعیض بوده اند و دولتها از سیاست حذف از طریق سرکوب به جای حل مشگل از طریق منطق و احترام به خواستها اقدام کرده اند .مساله ملی زمانی حل خواهد شد که زمینه رشد و مشارکت سیاسی و عدم تمرکز از طریق ایجاد پارلمان های محلی فراهم گردد.حفظ هویت و حقوق لرتباران را وظیفه اصلی خود میدانیم و به خواست و اجازه همتباران که تاکنون یار و یاور ما بوده اند ؛این حزب را تشکیل دادیم تا خانه و جایگاهی برای حفظ هویت خودداشته باشیم . این حزب متعلق به تمامی لرزبانان در مناطق شمالی ؛مرکزی و جنوبی زاگرس و دیگر استانهادر ایران و در کشورهای خارج از ایران است .
هئیت موسس.
آلمان 2006

Comments

comments