آیا اصفهان کمبود آب دارد.

0
333

قسمتی از ۱۷۰۰هکتار فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (اصفهان کویری) آنوقت دولت پانفارس ، رسانه هایشان مدعی میشوند مناطق فارس نشین کمبود آب دارن…

Comments

comments